Koło Edytorów „Trantiputl”, którego jesteśmy członkami, powstało w lutym 2010 roku, początkowo jako nieformalna grupa korektorska. Z początkiem roku akademickiego 2011/2012 została ona ostatecznie sformalizowana w postaci koła, działającego przy Instytucie Filologii Polskiej UAM.
Organizacja powstała z inicjatywy ówczesnych studentów drugiego roku studiów pierwszego stopnia, realizujących program specjalności wydawniczej. Miała ona służyć pogłębianiu wiedzy zdobytej podczas zajęć specjalizacyjnych oraz nabywaniu nowych umiejętności zawodowych. Szczególny nacisk postanowiliśmy kłaść nie na rozwój naukowy ? naszym zdaniem bardzo dobrze realizowany w programie studiów ? a na umiejętności praktyczne i rozwój typowo zawodowy.

Prace redakcyjne, korektorskie i DTP
Po założeniu grupy bardzo szybko zabraliśmy się do pracy. Nawiązaliśmy kontakt z redakcjami dwóch czasopism studenckich „Stanu Krytycznego” oraz „UNIkatu” i zaproponowaliśmy, że zajmiemy się korektą oraz składem i łamaniem owych gazet. Zaowocowało to długotrwałą i pożyteczną dla obu stron współpracą. Jej rezultatem są między innymi wydane numery periodyków. Członkowie naszego koła odpowiadali za projekt typograficzny, skład, łamanie, redakcję, korektę oraz korektę techniczną całości materiałów publikowanych w obydwu pismach. Służyliśmy także redakcji innej gazety studenckiej „Aurory” fachowymi poradami przy ulepszaniu jej layoutu. Zajmujemy się też redakcją i korektą tekstów na potrzeby nieregularnika kulturalnego „Podotykaj sobie Poznań”, którego ukazały się do tej pory dwa numery.
Ostatnio opublikowana została również książka zaprojektowana, zredagowana, poprawiona oraz złożona przez członków naszego koła. Nosi ona tytuł Nie sobie, lecz następcom. 35 lat działalności na tle dziejów wspierania muzealnictwa w Poznaniu i Wielkopolsce i została wydana przez Towarzystwo Przyjaciół Muzeum Narodowego w Poznaniu. Jej autorami są członkowie Towarzystwa.

Rozwój naukowy i zawodowy
Staramy się także szerzyć zainteresowanie tematyką edytorstwa i pracą w branży wydawniczej. Stąd co roku pojawiamy się na instytutowych Drzwiach Otwartych, służąc informacją, radą i pomocą wszystkim zainteresowanym wyborem tej ścieżki zawodowej. Przy okazji Drzwi Otwartych prowadziliśmy też dwukrotnie (w roku 2011 i 2012) warsztaty z podstaw komputerowej edycji tekstów. Warsztaty odbywały się w sali komputerowej i były otwarte dla wszystkch chętnych.
Zachęceni sukcesem pierwszej edycji warszatów zorganizowaliśmy w 2011 roku kolejne spotkanie tego typu, tym razem skierowane konkretnie do studentów trzeciego roku studiów pierwszego stopnia. Warsztaty poświęcone były w całości problematyce poprawnego formalnie i estetycznego sformatowania pracy licencjackiej.
Nie zapominając o rozwoju stricte zawodowym, który był naszym motorem do założenia koła, stale organizujemy dla siebie nawzajem warsztaty doszkalające ze wszystkich etapów pracy wydawniczej. Stąd doskonalimy nawzajem swoje umiejętności z zakresu redakcji tekstów literackich i użytkowych oraz ich korekty. Zajmujemy się także problematyką typografii, projektowania publikacji oraz ich komputerowego składu.

Poza murami Collegium Maius
Szukając punktu odniesienia dla naszej działalności, postanowiliśmy nawiązać kontakt z organizacjami z innych miast, zajmującymi się tym samym co my. W kwietniu 2012 roku skontaktowaliśmy się z Kołem Naukowym Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego. Kilkuosobowa reprezentacja naszego koła pojechała z wizytą do Łodzi. Wzięliśmy udział w organizowanym przez tamtejsze koło Typospacerze, nawiązaliśmy bezcenne znajomości i wymieniliśmy się wiedzą i doświadczeniami.
Przy okazji wizyty w Łodzi odwiedziliśmy tamtejsze Muzeum Książki Artystycznej prowadzone przez państwa Jadwigę i Janusza Tryzno. Wizyta ta była dla nas okazją do podziwiania pięknie wydanych książek oraz poznania dawnych technik drukarskich i introligatorskich, które wyszły już dziś z masowego użycia.
Zainspirowani wizytą w łódzkim Muzeum Książki Artystycznej postanowiliśmy zacząć organizować wycieczki edukacyjne do miejsc związanych z historią książki, drukarstwa i introligatorstwa. Na początek udaliśmy się do poznańskiego Muzeum Introligatorstwa, w którym podziwiać mogliśmy oprawy artystyczne wykonane przez największych polskich mistrzów tego fachu. Mieliśmy także okazję do tego, by poszerzyć swoją wiedzę na temat historii introligatorstwa. W tym samym cyklu wypraw naukowych odwiedziliśmy pracownię starodruków poznańskiej Biblioteki Uniwersyteckiej.

Członkowie Koła Edytorów „Trantiputl”

 

Typospacer po Łodzi ze studentami z Koła
Naukowego Edytorów Uniwersytetu Łódzkiego
(kwiecień 2012 r.).
Wizyta w Muzeum Piśmiennictwa i Drukarstwa
w Grębocinie (grudzień 2012 r.).
Wycieczka do Muzeum Papiernictwa
w Dusznikach Zdrój (kwiecień 2013 r.).

 

Studia trwają trzy semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych; zazwyczaj dwa razy w miesiącu. (Można na czas zjazdu wykupić nocleg w akademiku uniwersyteckim). Zajęcia mogą rozpocząć się od początku nowego semestru (letniego lub zimowego) danego roku akademickiego.

Nabór na studia ma charakter ciągły, zatem zgłoszenia można składać w dowolnym terminie. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy, liczącej nie mniej niż 18 osób, ale nie więcej niż 24 osoby. (To optymalna liczba studentów ze względu na ilość stanowisk w pracowni komputerowej ZNPiE). W przypadku znacząco mniejszej liczby zgłoszeń studia nie rozpoczną się, a nabór zostanie powtórzony w najbliższym semestrze. Informacja o skompletowaniu grupy i planie zajęć zostanie przekazana Państwu co najmniej dwa tygodnie przed pierwszym zjazdem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci – przynajmniej w chwili rozpoczęcia zajęć – powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać podanie (formularz można wypełnić online) oraz kserokopię dyplomu. Dodatkowo prosimy o przesłanie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, krótkiej informacji nt. aktualnego miejsca pracy (bądź nauki). Dokumenty papierowe można przynieść osobiście lub nadsyłać listownie na adres:

Podyplomowe Studia Edytorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius pok. 49
ul. Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań

KOSZT studiów wynosi 4800 zł, przy czym odpłatność za poszczególne semestry jest zróżnicowana i za pierwszy wynosi 1700 zł (płatne w całości, najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na studia), za drugi – 1600 zł, a za trzeci – 1500 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą:

  • mgr Weronika Kleczewska od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem tel. 618294694; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab. Bogdan Hojdis w czasie roku akademickiego we środy od godziny 13.00 do 14.30 pod numerem 618294540 lub 618294541, natomiast w czasie przerw międzysemestralnych i między dyżurami pod numerem telefonu komórkowego 601775861; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Podyplomowych Studiów

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

dr hab. Bogdan Hojdis

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany zachodzące w ostatnich latach w bibliotekach wszelkich typów, spowodowane wprowadzaniem do nich nowych technologii, wymagają od bibliotekarzy opanowania nowych umiejętności. Właśnie na technologiach informacyjnych skupia się obecnie kształcenie na wielu wyższych uczelniach, a przecież by sprostać wymaganiom czytelników, bibliotekarze muszą posiąść bądź zaktualizować swoją wiedzę również z zakresu najnowszej literatury ? tak światowej, jak i polskiej. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do licznej grupy pracowników bibliotek szkolnych i publicznych, których użytkownicy korzystają przede wszystkim z beletrystyki. (Stanowi ona tam nawet do 80% wypożyczeń!) Wprowadzenie elementów literaturoznawstwa i filmoznawstwa do programu studium uznaliśmy za tym bardziej konieczne, że po wygaśnięciu kierunku bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w roku 1997 ustało zupełnie kształcenie bibliotekarzy na poziomie wyższym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

W tych warunkach najlepszym sposobem dokształcania już pracujących bibliotekarzy, bądź nowo przyjmowanych do pracy w bibliotekach szkolnych i publicznych, często absolwentów innych kierunków, mogą być studia podyplomowe. Część zajęć na nich będzie miała charakter teoretyczny, gdzie dominować będzie wykład bądź konwersatorium, część drugą wypełnią głównie zajęcia z bibliotekarstwa praktycznego przeprowadzane w formie ćwiczeń.

Zwracamy Państwu uwagę, że w obecnym stanie prawnym w szkolnej bibliotece mogą podjąć pracę tylko te osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne. Słuchacze podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, którzy nie mają uprawnień pedagogicznych (bo np. nie kończyli studiów ze specjalnością nauczycielską) muszą uzupełnić studia o kurs pedagogiczny, jeśli chcą pracować w bibliotece szkolnej. Bibliotekarz w szkole jest zatrudniany na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza, zatem podstawą prawną takich wymagań kwalifikacyjnych jest Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (paragraf 15).

Drogi uzupełnienia wykształcenia dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) w obecnym stanie prawnym są dwie: kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Czasowo i finansowo korzystniejszy jest pierwszy sposób, ponieważ pracującemu nauczycielowi można zaliczyć jako praktykę jego obowiązki dydaktyczne. Skraca to czas nauki nawet do kilku miesięcy. Dyrektor szkoły może za zgodą właściwego kuratorium zatrudnić na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza absolwenta bez uprawnień pedagogicznych, jeżeli osoba zatrudniania zobowiąże się uzupełnić swe wykształcenie pedagogiczne w określonym czasie. Taki kurs można odbyć na przykład w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. (Tutaj znajdziecie Państwo informacje o poznańskiej placówce CDZN). Praktycznie więc decydujący głos ma w tej sprawie dyrektor szkoły. Jeżeli zatem dyrektor nie zdecyduje się zatrudnić absolwenta, to jedyną drogą nabycia uprawnień pedagogicznych są studia podyplomowe. Muszą to być studia kwalifikowane, tzn. obejmujące odpowiednią liczbę godzin zajęć i praktyk, rozłożonych na trzy semestry. Na UAM takie studia organizuje Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP (informacja szczegółowa) oraz Wydział Studiów Edukacyjnych (informacja szczegółowa).

Ponadto w 2012 roku zmieniły się wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników służby bibliotecznej (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r.w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, Dz.U. z dnia 12 grudnia 2012 r., poz. 1394). Zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia ?Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk? bez stażu na stanowisko młodszego bibliotekarza można przyjąć osobę, która ukończyła studium bibliotekarskie, ma wykształcenie średnie bibliotekarskie lub średnie niebibliotekarskie, ale odbyła praktyki bądź szkolenia w zakresie związanym z zadaniami biblioteki. Na stanowisko bibliotekarza może być przyjęta osoba bez stażu, która ma wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii. Na stanowisko kustosza może być zatrudniona osoba bez stażu, jeśli ma wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii. Natomiast stanowisko starszego kustosza może otrzymać osoba mająca wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii.

W związku z tymi zmianami osobom, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje niezbędne do awansu zawodowego, proponujemy otwarcie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM dwuletnich zaocznych studiów magisterskich informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Utworzenie tych studiów zależy jednak od liczby potencjalnych słuchaczy, dlatego prosimy Państwa o opinię, czy bylibyście zainteresowani rozszerzeniem naszej oferty dydaktycznej. Adresy e-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . (W temacie korespondencji proszę wpisać: Studia magisterskie bibliotekoznawstwa).

PROGRAM STUDIÓW (dokument w formacie html)

Pracownicy zakładu prowadzą zajęcia z nauk pomocniczych i edukacji naukowo-informatycznej na kierunku filologia polska, jednak przede wszystkim kształcą studentów na fakultatywnej pięciosemestralnej (na studiach licencjackich) lub czterosemestralnej (na studiach magisterskich) specjalizacji wydawniczej, która daje przygotowanie do pracy w różnych instytucjach, zajmujących się działalnością wydawniczą i handlem książką.

Zakład posiada własną pracownię komputerową. Prowadzone jest też seminarium magisterskie z historii kultury i edytorstwa naukowego.

Od roku akademickiego 2016/2017 zapraszamy na specjalizację przygotowaną dla słuchaczy niestacjonarnych studiów magisterskich:

Poniżej zamieszczamy odsyłacze do szczegółowych programów, obowiązujących od roku akademickiego 2011/2012:

 

Studia trwają dwa semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych (dwa, trzy razy w miesiącu). Zajęcia rozpoczynają się od początku nowego semestru zimowego danego roku akademickiego.

Nabór na studia ma charakter ciągły, zatem zgłoszenia można składać w dowolnym terminie. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy, liczącej nie mniej niż 18 osób, ale nie więcej niż 24 osoby. (Ze względu na liczbę stanowisk w pracowni komputerowej). W przypadku znacząco mniejszej liczby zgłoszeń studia nie rozpoczną się, a nabór zostanie powtórzony w najbliższym semestrze. Informacja o skompletowaniu grupy i planie zajęć zostanie przekazana Państwu co najmniej dwa tygodnie przed pierwszym zjazdem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci – przynajmniej w chwili rozpoczęcia zajęć – powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać podanie (formularz można wypełnić online) oraz kserokopię dyplomu. Dodatkowo prosimy o przesłanie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, krótkiej informacji nt. aktualnego miejsca pracy (bądź nauki). Dokumenty papierowe można przynieść osobiście lub nadsyłać listownie na adres:

Podyplomowe Studia Edytorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius pok. 49
ul. Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań

KOSZT studiów wynosi 3700 zł, po 1850 zł za semestr.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą:

  • mgr Tatiana Lisiak od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem tel. 618294694; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab. Bogdan Hojdis w czasie roku akademickiego we środy od godziny 13.00 do 14.30 pod numerem 618294540 lub 618294541, natomiast w czasie przerw międzysemestralnych i między dyżurami pod numerem telefonu komórkowego 601775861; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Podyplomowych Studiów Edytorstwa

dr hab. Bogdan Hojdis

 

INFORMACJE OGÓLNE

Podyplomowe Studia Edytorstwa, organizowane przez Zakład Nauk Pomocniczych i Edytorstwa Instytutu Filologii Polskiej UAM, mają charakter studiów zawodowych. Najwięcej uwagi poświęcamy zajęciom praktycznym (laboratoryjnym bądź warsztatowym).
Nasze studia stanowią zatem ofertę podniesienia lub zmiany kwalifikacji zawodowych, skierowaną do absolwentów wyższych uczelni, którzy chcieliby przygotować się do pracy na stanowiskach redaktorskich oraz operatorów Desktop Publishing w wydawnictwach i redakcjach czasopism. Wiedza i umiejętności zdobyte podczas zajęć mogą również być wykorzystane w ramach własnych przedsięwzięć gospodarczych o profilu wydawniczym, usług redakcyjnych lub prepress.
Zajęcia prowadzą zarówno nauczyciele akademiccy, jak i praktycy – pracownicy poznańskich wydawnictw oraz edytorzy tekstów literackich.

 

PROGRAM STUDIÓW (w formacie HTML)

Regulamin studiów podyplomowych (w formacie PDF)

Szanowni Państwo,

po zakończeniu semestru lub roku akademickiego bardzo prosimy o wypełnienie online arkuszy ewaluacyjnych każdego z zajęć, w których Państwo uczestniczyliście.

W tym celu należy zalogować się przez „Panel studenta”, do którego link zamieściliśmy poniżej (oraz w stopce strony – na dole, po lewej). Po wpisaniu kodu captcha proszę wybrać studia (edytorskie albo bibliotekoznawcze), a następnie – semestr i przedmiot. Dopiero teraz pokaże się formularz ewaluacyjny, którego wypełnianie prosimy rozpocząć od wpisania imienia i nazwiska prowadzącego – zgodnie z planem zajęć na dany semestr. Przy kolejnych pytaniach odpowiedzi (punktację) należy wybrać z rozwijanych list lub wpisać własne uwagi w polach tekstowych. Po zamknięciu ankiety nie można wrócić do jej edytowania, aby coś zmienić lub uzupełnić.

Ankiet nie trzeba ani drukować, ani oddawać bądź przesyłać – wystarczy zapisać formularz elektroniczny po zakończeniu wypełniania.

Dziękujemy za poświęcony czas i pozdrawiamy.

Bogdan Hojdis, Katarzyna Krzak-Wess

Więcej artykułów…

  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje