Studia trwają trzy semestry, a zajęcia odbywają się w trybie zjazdów sobotnio-niedzielnych; zazwyczaj dwa razy w miesiącu. (Można na czas zjazdu wykupić nocleg w akademiku uniwersyteckim). Zajęcia mogą rozpocząć się od początku nowego semestru (letniego lub zimowego) danego roku akademickiego.

Nabór na studia ma charakter ciągły, zatem zgłoszenia można składać w dowolnym terminie. Warunkiem rozpoczęcia nauki jest skompletowanie grupy, liczącej nie mniej niż 18 osób, ale nie więcej niż 24 osoby. (To optymalna liczba studentów ze względu na ilość stanowisk w pracowni komputerowej ZNPiE). W przypadku znacząco mniejszej liczby zgłoszeń studia nie rozpoczną się, a nabór zostanie powtórzony w najbliższym semestrze. Informacja o skompletowaniu grupy i planie zajęć zostanie przekazana Państwu co najmniej dwa tygodnie przed pierwszym zjazdem.

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń. Kandydaci – przynajmniej w chwili rozpoczęcia zajęć – powinni posiadać dyplom ukończenia studiów licencjackich lub magisterskich. Kompletne zgłoszenie powinno zawierać podanie (formularz można wypełnić online) oraz kserokopię dyplomu. Dodatkowo prosimy o przesłanie, pocztą elektroniczną lub tradycyjną, krótkiej informacji nt. aktualnego miejsca pracy (bądź nauki). Dokumenty papierowe można przynieść osobiście lub nadsyłać listownie na adres:

Podyplomowe Studia Edytorstwa
Uniwersytet im. Adama Mickiewicza
Collegium Maius pok. 49
ul. Aleksandra Fredry 10
61-701 Poznań

KOSZT studiów wynosi 4800 zł, przy czym odpłatność za poszczególne semestry jest zróżnicowana i za pierwszy wynosi 1700 zł (płatne w całości, najpóźniej w ciągu tygodnia od otrzymania informacji o zakwalifikowaniu na studia), za drugi – 1600 zł, a za trzeci – 1500 zł.

Dodatkowych wyjaśnień udzielą:

  • mgr Weronika Kleczewska od poniedziałku do piątku w godzinach od 9.00 do 15.00 pod numerem tel. 618294694; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
  • dr hab. Bogdan Hojdis w czasie roku akademickiego we środy od godziny 13.00 do 14.30 pod numerem 618294540 lub 618294541, natomiast w czasie przerw międzysemestralnych i między dyżurami pod numerem telefonu komórkowego 601775861; kontakt za pomocą poczty elektronicznej pod adresem: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Kierownik Podyplomowych Studiów

Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

dr hab. Bogdan Hojdis

 

INFORMACJE OGÓLNE

Zmiany zachodzące w ostatnich latach w bibliotekach wszelkich typów, spowodowane wprowadzaniem do nich nowych technologii, wymagają od bibliotekarzy opanowania nowych umiejętności. Właśnie na technologiach informacyjnych skupia się obecnie kształcenie na wielu wyższych uczelniach, a przecież by sprostać wymaganiom czytelników, bibliotekarze muszą posiąść bądź zaktualizować swoją wiedzę również z zakresu najnowszej literatury ? tak światowej, jak i polskiej. Jest to szczególnie ważne w odniesieniu do licznej grupy pracowników bibliotek szkolnych i publicznych, których użytkownicy korzystają przede wszystkim z beletrystyki. (Stanowi ona tam nawet do 80% wypożyczeń!) Wprowadzenie elementów literaturoznawstwa i filmoznawstwa do programu studium uznaliśmy za tym bardziej konieczne, że po wygaśnięciu kierunku bibliotekoznawstwa na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej w roku 1997 ustało zupełnie kształcenie bibliotekarzy na poziomie wyższym na Uniwersytecie im. Adama Mickiewicza.

W tych warunkach najlepszym sposobem dokształcania już pracujących bibliotekarzy, bądź nowo przyjmowanych do pracy w bibliotekach szkolnych i publicznych, często absolwentów innych kierunków, mogą być studia podyplomowe. Część zajęć na nich będzie miała charakter teoretyczny, gdzie dominować będzie wykład bądź konwersatorium, część drugą wypełnią głównie zajęcia z bibliotekarstwa praktycznego przeprowadzane w formie ćwiczeń.

Zwracamy Państwu uwagę, że w obecnym stanie prawnym w szkolnej bibliotece mogą podjąć pracę tylko te osoby, które mają przygotowanie pedagogiczne. Słuchacze podyplomowych studiów bibliotekoznawstwa i informacji naukowej, którzy nie mają uprawnień pedagogicznych (bo np. nie kończyli studiów ze specjalnością nauczycielską) muszą uzupełnić studia o kurs pedagogiczny, jeśli chcą pracować w bibliotece szkolnej. Bibliotekarz w szkole jest zatrudniany na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza, zatem podstawą prawną takich wymagań kwalifikacyjnych jest Karta Nauczyciela oraz Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 10 września 2002 r. w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli oraz określenia szkół i wypadków, w których można zatrudnić nauczycieli niemających wyższego wykształcenia lub ukończonego zakładu kształcenia nauczycieli (paragraf 15).

Drogi uzupełnienia wykształcenia dla absolwentów studiów wyższych (licencjackich i magisterskich) w obecnym stanie prawnym są dwie: kurs pedagogiczny dla czynnych zawodowo nauczycieli oraz podyplomowe studia pedagogiczne. Czasowo i finansowo korzystniejszy jest pierwszy sposób, ponieważ pracującemu nauczycielowi można zaliczyć jako praktykę jego obowiązki dydaktyczne. Skraca to czas nauki nawet do kilku miesięcy. Dyrektor szkoły może za zgodą właściwego kuratorium zatrudnić na stanowisku nauczyciela-bibliotekarza absolwenta bez uprawnień pedagogicznych, jeżeli osoba zatrudniania zobowiąże się uzupełnić swe wykształcenie pedagogiczne w określonym czasie. Taki kurs można odbyć na przykład w Centrum Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. (Tutaj znajdziecie Państwo informacje o poznańskiej placówce CDZN). Praktycznie więc decydujący głos ma w tej sprawie dyrektor szkoły. Jeżeli zatem dyrektor nie zdecyduje się zatrudnić absolwenta, to jedyną drogą nabycia uprawnień pedagogicznych są studia podyplomowe. Muszą to być studia kwalifikowane, tzn. obejmujące odpowiednią liczbę godzin zajęć i praktyk, rozłożonych na trzy semestry. Na UAM takie studia organizuje Zakład Dydaktyki Literatury i Języka Polskiego IFP (informacja szczegółowa) oraz Wydział Studiów Edukacyjnych (informacja szczegółowa).

Ponadto w 2012 roku zmieniły się wymagania kwalifikacyjne wobec pracowników służby bibliotecznej (Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 5 grudnia 2012 r.w sprawie wymagań kwalifikacyjnych uprawniających do zajmowania w bibliotekach stanowisk bibliotekarskich oraz stanowisk dla specjalistów innych zawodów związanych z działalnością biblioteczną, Dz.U. z dnia 12 grudnia 2012 r., poz. 1394). Zgodnie z załącznikiem do tego rozporządzenia ?Wymagania kwalifikacyjne uprawniające do zajmowania w bibliotekach określonych stanowisk? bez stażu na stanowisko młodszego bibliotekarza można przyjąć osobę, która ukończyła studium bibliotekarskie, ma wykształcenie średnie bibliotekarskie lub średnie niebibliotekarskie, ale odbyła praktyki bądź szkolenia w zakresie związanym z zadaniami biblioteki. Na stanowisko bibliotekarza może być przyjęta osoba bez stażu, która ma wykształcenie wyższe na poziomie studiów pierwszego stopnia na kierunku, którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii. Na stanowisko kustosza może być zatrudniona osoba bez stażu, jeśli ma wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii. Natomiast stanowisko starszego kustosza może otrzymać osoba mająca wykształcenie wyższe na poziomie studiów drugiego stopnia lub jednolitych studiów magisterskich, na kierunku odpowiadającym profilowi biblioteki lub którego efekty kształcenia odnoszą się do bibliologii i informatologii.

W związku z tymi zmianami osobom, które chciałyby podnieść swoje kwalifikacje niezbędne do awansu zawodowego, proponujemy otwarcie na Wydziale Filologii Polskiej i Klasycznej UAM dwuletnich zaocznych studiów magisterskich informacji naukowej i bibliotekoznawstwa. Utworzenie tych studiów zależy jednak od liczby potencjalnych słuchaczy, dlatego prosimy Państwa o opinię, czy bylibyście zainteresowani rozszerzeniem naszej oferty dydaktycznej. Adresy e-mail do korespondencji: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. lub Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. . (W temacie korespondencji proszę wpisać: Studia magisterskie bibliotekoznawstwa).

PROGRAM STUDIÓW (dokument w formacie html)


  Editing & Publishing
  Polish Philology
  Adam Mickiewicz
  University

Edycja sejmowa dzieł Jana Kochanowskiego

Logowanie

Serwer plików edytorów

UWAGA: Ze względu na wzmożone korzystanie z serwera w dydaktyce zdalnej, dostęp do danych został zabezpieczony protokołem HTTPS. Dlatego przed stroną logowania może pojawić się komunikat o zagrożeniu dotyczącym niezaufanego certyfikatu firmy QNAP. Proszę zaakceptować ten wyjątek, a jeszcze lepiej – dodać i zapisać certyfikat QNAP.

Polecane publikacje