Program edytorstwa naukowego na dziennych studiach drugiego stopnia filologii polskiej
 

Na studiach drugiego stopnia filologii polskiej ze specjalizacją edytorstwo naukowe można nabyć umiejętności i wiedzę polonisty, poszerzone o teoretyczne i praktyczne zagadnienia pracy wydawcy utworów literackich, zarówno literatury współczesnej, jak i literatury okresów dawniejszych. Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę historyczną z zakresu historii książki i bibliotek, nauk pomocniczych edytorstwa (m.in. z dziejów pisma, paleografii, bibliologii, genealogii, heraldyki i biografistyki) oraz tekstologicznej analizy rękopisów i druków. W trakcie zajęć zapoznają się z najwybitniejszymi osiągnięciami polskiego edytorstwa literackiego, z podstawowymi standardami i wymaganiami, stawianymi edycjom krytycznym. Absolwenci są przygotowani do podjęcia prac wydawniczych, obejmujących dokumentarną analizę tekstów, opracowanie tekstu głównego, sporządzanie aparatu krytycznego, przygotowanie redakcyjne publikacji (również elektronicznych). Ponadto specjalizacja przygotowuje do pracy zawodowej w instytucjach naukowych i wydawniczych zajmujących się opracowywaniem i upowszechnianiem twórczości literackiej.

 

 

 

Edytorstwo naukowe (2019/2020)

 

I rok, (1) semestr


Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Historia książki i bibliotek

30

3

xx

 Razem

30

3

1

0

0

1

 


I rok, (2) semestr


Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Tekstologia i edytorstwo naukowe

30

3

xx

2.

Warsztaty edytorskie (XV–XVIII w.)

30

2


x

x


3.

Nauki pomocnicze edytorstwa

15

1

x

 

x

 

4.

Działalność wydawnicza w polskim i unijnym systemie prawnym

15

1

x

 

x

 

 Razem

90

7

3

1

3

1


 

II rok, (1) semestr


Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Warsztaty edytorskie (XIX–XX w.)

30

4


x2.

Przygotowanie i dystrybucja publikacji elektronicznych

15

2

x


x


3.

Organizacja i zarządzanie w wydawnictwie

15

2

x


x


4.

Opracowanie redakcyjne publikacji

30

3

 

x

x

 

 Razem

90

11

2

2

3

0II rok, (2) semestr


Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Warsztaty edytorskie (XIX–XX w.)

15

4


x

x


2.

Estetyka książki

15

2

x

 

x

 

3.

Biografistyka w pracy edytora

30

3

x

 

x

 

4.

Projektowanie graficzne

30

4

 

warsz.

x

 

5.

Edytorstwo praktyczne

30

3

 

warsz.

x

 

 Razem

120

16

2

3

5

0

Praktyki: 3 punkty ECTS
Punktacja ECTS: I rok 10 + II rok 27 + praktyki 3 = 40 punktów