PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

EDYTORSTWA

 

1. Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Edytorstwa

 

2. Minimalna liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających studiom podyplomowym: 32 punkty

 

3. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych:

 

Lp.

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Sposób dokumentacji efektów kształcenia

1

Absolwenci uzyskują kompetencje do wykonywania podstawowych prac redakcyjnych: korekty, adiustacji językowej, opracowania aparatu krytycznego (przypisów) oraz materiałów informacyjno-pomocniczych (bibliografii, indeksów itp.)

(przedmioty: adiustacja, kultura języka, tekstologia, seminarium)

Napisanie i pozytywna ocena pracy pisemnej z kultury języka lub sztuki książki

Praca pisemna w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku optycznym dołączana do akt studenta

2

Absolwenci uzyskują kompetencje do samodzielnego przygotowania publikacji do druku lub dystrybucji w postaci elektronicznej

(przedmioty: wstęp do edytorstwa, redakcja techniczna, komputerowy skład wydawnictw, grafika komputerowa, publikacje elektroniczne, sztuka książki, sztuka słowa i książki)

Wykonanie i pozytywna ocena trzech projektów: grafiki wektorowej, publikacji elektronicznej oraz książki w programie DTP

Trzy projekty w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku optycznym dołączane do akt studenta

3

Absolwenci uzyskują kompetencje do podejmowania podstawowych czynności prawnych związanych z działalnością wydawniczą

(przedmiot: prawo w praktyce wydawniczej)

Sporządzenie i pozytywna ocena przykładowego dokumentu prawnego (np. umowy autorskiej, umowy licencyjnej, umowy komisowej, pozwu o naruszenie praw autorskich, wezwania do zapłaty itp.)

Dokument prawny w postaci elektronicznej zapisany na nośniku optycznym dołączany do akt studenta

4

Absolwenci uzyskują wiedzę potrzebną do sporządzenia kalkulacji wydawniczej, rozpoznania rynku wydawniczego, finansowego planowania przedsięwzięć wydawniczych, oraz strategii marketingowej

(przedmiot: wstęp do edytorstwa, marketing i ekonomia wydawnicza, komputerowy skład wydawnictw)

Sporządzenie i pozytywna ocena projektu przedsięwzięcia wydawniczego lub marketingowego (badanie rynku, reklama, promocja)

Dokument (kalkulacja, plan finansowy, ankieta itp.) w postaci elektronicznej zapisany na nośniku optycznym dołączany do akt studenta

 

4. Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent studiów podyplomowych:

Absolwent podyplomowych studiów edytorstwa nabywa wiedzę i umiejętności w zakresie procesu wydawniczego publikacji drukowanych i elektronicznych, które pozwalają na podjęcie pracy zawodowej w redakcjach wydawnictw dziełowych i prasowych, portalach internetowych oraz w zakładach poligraficznych dysponujących własną przygotowalnią drukarską. W zależności od profilu ukończonych wcześniej studiów licencjackich bądź magisterskich słuchacz uzyskuje po studiach podyplomowych dodatkowe kompetencje do wykonywania adiustacji merytorycznej i językowej publikacji z różnych dziedzin (np. szeroko rozumianej beletrystyki, ekonomii, przyrodoznawstwa, nauk ścisłych itp.).

Dzięki dużej liczbie praktycznych zajęć komputerowych absolwent może wykonywać (w formie samodzielnej działalności gospodarczej, umowy zlecenia lub na umowę o pracę) cyfrowy skład publikacji i komputerowe projektowanie graficzne nie tylko dla wydawnictw, ale również dla agencji reklamowych bądź firm szkoleniowych (np. opracowując grafikę i typografię kursów internetowych – webinariów).

W trakcie nauki student poznaje też zagadnienia prawne i ekonomiczne (marketingowe), które predysponują go do pracy przy dystrybucji oraz redystrybucji książek (księgarnie, antykwariaty).

 

5. Wykaz wszystkich przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów kształcenia i przykładową literaturą:

 

 

Wstęp do edytorstwa

Efekty kształcenia:

Po wykładzie słuchacze powinni odróżniać zagadnienia edytorstwa naukowego i praktycznego; znać poszczególne etapy opracowania, przygotowania, produkcji, dystrybucji i redystrybucji książki oraz związane z nimi czynności (profesje, specjalności); orientować się w technologiach (informatyka, teleinformatyka, maszynoznawstwo, materiałoznawstwo), organizacji pracy, normach redakcyjnych, przepisach prawnych i finansowych – aby systematyzować i funkcjonalizować zagadnienia omawiane i ćwiczone na zajęciach specjalistycznych.

 

Literatura:

Dahl S., Dzieje książki, tłum. E. Garbacik, T. Zapiór, H. Devechy, Wrocław 1965.

Filiciak M., Druk kontra piksele, w: Liternet. Literatura i Internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002.

Głombiowski K., Książka w procesie komunikacji społecznej, Wrocław 1980.

Góralska M., Funkcjonalność oraz komunikatywność książki tradycyjnej i elektronicznej w perspektywie semiotycznej, w: Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźmy, Warszawa 2007, s. 360-370.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Warszawa 1975 (rozdział I).

Hojdis B., Technologiczne, prawne i finansowe problemy dystrybucji oraz redystrybucji książek elektronicznych w Polsce, w:  W poszukiwaniu odpowiedniej formy. Rola wydawcy, typografa, artysty i technologii w pracy nad książką, pod red. M. Komzy, Wrocław 2012, s. 279-294.

Hojdis B., Zmiany w pracach redakcyjnych i poligraficznych w Polsce w latach 1990-2008, w: Rozmaitości warsztatowe, pod red. M. Strzyżewskiego, M. Lutomierskiego, J. Zyśk, Toruń 2010, s. 255-266, S. „Problemy Tekstologii i Edytorstwa Dzieł Literackich”.

Ingarden R., O dziele literackim. Badania z pogranicza ontologii, teorii języka i filozofii literatury, tłum. M. Turowska, Warszawa 1960 (wybrane fragmenty).

Inwentarium wiedzy o poligrafii, pod red. H. Janowskiego, Wrocław 1988 (wybrane artykuły).

Jakucewicz S., Papier do drukowania. Właściwości i rodzaje, Wrocław 2010 (wybrane fragmenty).

Kamiński B., Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe, Warszawa 2001 (wybrane fragmenty).

Kubiak M., Słownik technologii informacyjnej, Warszawa 1999.

Lem S., Filozofia przypadku. Literatura w świetle empirii, t. 1, Kraków 1975, s. 34-36.

Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1977 (wybrane fragmenty).

Marszałek L., Podstawowe wiadomości z edytorstwa i księgarstwa, Warszawa 1988.

Osuchowska B., Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika, Warszawa, 1988 (wybrane fragmenty).

Ożóg M., Książka elektroniczna, w: Liternet. Literatura i Internet, pod red. P. Mareckiego, Kraków 2002.

Pietruch-Reizes D., Książka – komunikacja hipertekstowa – komunikacja społeczna, w: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość – dzień dzisiejszy – perspektywy, pod red. M. Judy, Lublin 2002, s. 227-232.

Pirożyński J., Czy rzeczywiście koniec ery Gutenberga? Kilka uwag na temat dalszych perspektyw tradycyjnej formy książki, w: Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka, pod red. M. Komzy, Wrocław 2003, s. 207-211.

Reizes-Dzieduszycki J., Publikacje elektroniczne w procesie komunikacji społecznej, w: Książka i prasa w systemie komunikacji społecznej. Przeszłość – dzień dzisiejszy – perspektywy, pod. red. M. Judy, Lublin 2002, s. 233-244.

Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976 (wybrane fragmenty).

Vanderdorpe Ch., Od papirusu do hipertekstu. Esej o przemianach tekstu i kultury, tłum. A. Sawisz, Warszawa 2008.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986 (wybrane fragmenty).

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008 (wybrane fragmenty).

Zachrisson B., Studia nad czytelnością druku, tłum. K. Chocianowicz, J. Hyc, Warszawa 1970.

Zasady typowego opracowania edytorskiego, oprac. A. Czachowski i in., Warszawa 1969 (wybrane fragmenty).

 

Literatura dodatkowa i wydawnictwa słownikowo-encyklopedyczne

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych, red. Leszek Markowski i in., Warszawa 2010.

Bogusławski L., Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa 1961.

Cybulski R., Księgarstwo w społeczeństwie współczesnym, Wrocław 1978.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971.

Frąckiewicz S., Komiks w polskiej komunikacji społecznej po 1989 roku, Poznań 2006.

Gołębiewski Ł., Śmierć książki, Warszawa 2008.

Informatyczne przygotowanie nauczycieli. Konkurencja edukacji informatycznej, pod red. B. Kędzierskiej, J. Migdałka, Kraków 2002.

Jakucewicz S., Farby drukowe, Wrocław 2001.

Kalisz B., Słownik wydawcy, Warszawa 1997.

Karpiński A., Tradycja tekstu w „Wieku rękopisu”. Uwagi o rękopiśmiennym funkcjonowaniu dzieła literackiego, w: Staropolska kultura rękopisu, Warszawa 1990.

Kluszczyński R.W., Film – wideo – multimedia. Sztuka ruchomego obrazu w erze elektronicznej, Kraków 2002 (wybrane fragmenty).

Kluszczyński R.W., Społeczeństwo informacyjne. Cyberkultura. Sztuka multimediów, Kraków 2002.

Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

Mitchell M., Wightman S., Typografia książki. Podręcznik projektanta, przeł. D. Dziewońska, Kraków 2012.

Piotrowski T., Krążki wiedzy, „CHIP. Magazyn Komputerowy” 1999, nr 5, s. 150-169.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1992.

Tinker M.A., Podstawy efektywnego czytania, Warszawa 1980.

Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Trznadlowski J., Autor, dzieło, wydawca, Wrocław 1978.

Trznadlowski J., Edytorstwo. Tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

 

 

Redagowanie techniczne książki

Efekty kształcenia:

Student poznaje normy redakcyjne i przemysłowe (poligraficzne). Potrafi wykonać projekt techniczny (szpaltowy i makietę) publikacji oraz adiustację techniczną wydruku próbnego, z użyciem konwencjonalnych znaków adiustatorskich. Potrafi rozliczyć publikację (tekst, grafikę, arkusze drukarskie) oraz dostosować projekt do wybranych technik druku i oprawy.

 

Literatura:

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Bogusławski L., Korekta drukarska i wydawnicza, Warszawa 1961.

Chwałowski Robert, Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław, Ossolineum 1971.

Inwentarium wiedzy o poligrafii, pod red. H. Janowskiego, Wrocław 1988.

Jak pisać i redagować. Poradnik redaktora. Wzory tekstów użytkowych, Warszawa 2010.

Jakucewicz S., Papier do drukowania. Właściwości i rodzaje, Wrocław 2010.

Malinowska T., Syta L., Redagowanie techniczne książki, Warszawa 1977.

Marszałek L., Edytorstwo publikacji naukowych, Warszawa 1986.

Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.

Osuchowska B., Poradnik redaktora i autora. Nauki ścisłe i technika, Warszawa, 1988.

Słownik wydawcy, oprac. B. Kalisz, Warszawa 1997.

Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996.

Trzaska F., Podstawy techniki wydawniczej, Warszawa 1987.

Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Trzaska F., Redakcja techniczna książki. Poradnik dla pracowników wydawnictw, Warszawa 1975.

Trznadlowski J., Autor, dzieło, wydawca, Wrocław 1979.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

 

 

Skład komputerowy

Efekty kształcenia:

Po zajęciach student potrafi: przygotować tekstu w procesorze tekstowym; wykonać skanowanie i obróbkę map bitowych (Adobe Photoshop); sporządzić kalkulacje wydawniczą (MS Excel, LibreOffice Calc); złożyć tekst w programie DTP wyznaczając format, kolumnę, marginesy i typografię (Adobe Indesign); sporządzić, wyznaczyć technicznie i złożyć aparat krytyczny; złożyć i włamać tabele oraz ilustracje; zaprojektować i wykonać okładkę; zaprojektować i wykonać akcydensy (plakat, kalendarz, druk ulotny itp.); wykonać prace wykończeniowe (eksportować gotową publikację do przemysłowych formatów przenośnych lub przygotować książkę elektroniczną).

Ponadto student uzyskuje niezbędną wiedzę i umiejętności do wykonywania pracy zdalnej: zna budowę i funkcjonowanie sieci wewnętrznej oraz globalnej, usługi sieciowe (e-mail, Web, FTP, komunikatory), umie tworzyć i obsługiwać repozytoria publikacji cyfrowych, potrafi reklamować się w Sieci.

 

Literatura:

Ambrose G., Harris P., Typografia, przeł. M. Jesionek, Warszawa 2008.

Hojdis B., Krzak K., Programy typu Desktop Publishng w Polsce w latach 1990-2000, [online] dokument na platformie CMS ZNPiE dostępny w WWW: http://poledyt.amu. edu.pl/dtp/index.html.

Hojdis B., Obliczanie arkuszy drukarskich dla komputerowego składu wydawnictw, [online] dokument na platformie CMS ZNPiE dostępny w WWW: http://poledyt.amu.edu.pl/ arkusze/index.htm.

Hojdis B., Platformy sprzętowe dla współczesnego oprogramowania Desktop Publishing, [online] dokument na platformie CMS ZNPiE dostępny w WWW: http://poledyt. amu.edu.pl/hardware/index.htm.

Kamiński B., Cyfrowy prepress, drukowanie i procesy wykończeniowe, Warszawa 2001 lub tegoż autora Nowoczesny prepress, Warszawa 2001.

Karoń K., Techniki druku i komputer, Warszawa 2000.

Kwaśny A., DTP. Księga eksperta, Gliwice 2002.

Kwaśny A., Od skanera do drukarki, Gliwice 2001.

McCue C., Profesjonalny druk. Przygotowanie materiałów, przeł. P. Cieślak, Gliwice 2007.

Steward W., Tajniki skanowania, Warszawa 2002.

Tanenbaum A.S., Wetherall D.J., Sieci komputerowe, przeł. Przemysław Szeremiota i in., Gliwice 2012 [wyd. 5].

Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996.

Trzaska F., Praca nad maszynopisem w redakcji technicznej oraz Kalkulacja wydawnicza, w: tegoż, Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Tyczkowski K., Lettera Magica, Łódź 2005.

Willberg H.P., Frossman F., Pierwsza pomoc w typografii. Poradnik używania pisma, przeł. M. Szalsza, Gdańsk 2004.

Williams R., Mistrzowskie stosowanie czcionek, przeł. A. Witerkowska, Gliwice 2003.

Zasady dobrego składu i łamania w języku polskim, oprac. B. Hojdis, [online] dokument na platformie CMS ZNPiE dostępny na WWW: http://poledyt.amu.edu.pl/index.php?option=com_content&view=article&id=61:artykuly-do-rt-i-skw&catid=41:dydaktyka-edytorstwa&Itemid=60.

 

Podręczniki (hardware, software):

Adobe Illustrator CS6 /CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2013,

Adobe Indesign CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2013,

Adobe Photoshop CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2013,

Gajda W., GIMP. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2011,

Grover Chris, Office 2011 for Macintosh: The Missing Manual [ebook], ed. O’Reilly Media 2010.

Mendrala D., Szeliga M., ABC systemu Windows 7 PL, Gliwice 2009 lub ebook wydawn. Helion 2016,

Mendrala D., Szeliga M., ABC systemu Windows 10 PL, Gliwice 2016,

Tomaszewska A., ABC Word 2013 PL, Gliwice 2013,

Tomaszewska A., Inkscape. Ćwiczenia praktyczne, Gliwice 2008.

Wrotek Witold, ABC Excel 2013 PL, Gliwice 2013,

Wróblewski P., ABC komputera, Gliwice 2016 [wyd. 10],

Wróblewski P., ABC MAC OS X Lion, Gliwice 2012 lub Williams R., Mac OS X 10.7 Lion. Podręcznik, przeł. Ł. Suma, Gliwice 2012.

 

Prawo w praktyce wydawniczej

Efekty kształcenia:

Nabycie umiejętności pozyskania podstawowej wiedzy prawnej niezbędnej dla funkcjonowania słuchacza na rynku wydawniczym, w tym przy świadczeniu usług na rzecz wydawców o charakterze redakcyjnym, edytorskim, graficznym itp. Efektem kształcenia jest przekazanie praktycznej wiedzy koniecznej zarówno do rozpoczęcia i prowadzenia działalności gospodarczej, zawierania kontraktów pomiędzy przedsiębiorcami czy zgodnego z prawem konkurowania z innymi uczestnikami rynku, a także wiedzy w zakresie zagadnień specyficznych dla rynku wydawniczego. W zakresie zagadnień prawno-autorskich efektem kształcenia jest natomiast poznanie podstawowych pojęć i instytucji prawnych prawa autorskiego, a także zagadnień prawno-autorskich właściwych dla rynku wydawniczego, z uwzględnieniem problemów działalności wydawniczej w Internecie.

 

Literatura:

Barta J., Czajkowska-Dąbrowska M., Ćwiąkalski Z., Markiewicz R., Traple E., Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, Warszawa 2011.

Barta J., Markiewicz R., Prawo autorskie, Warszawa 2010.

Bieniek G. i in., Komentarz do Kodeksu cywilnego, Warszawa 2007.

Jankowska M., Autor i prawo do autorstwa, Warszawa 2011.

Karpowicz A., Autor – wydawca. Poradnik prawa autorskiego, Warszawa 2009.

Komentarz do Kodeksu cywilnego, red. Bieniek i in., Warszawa 2007.

Komentarz do ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych, red. Barta, Czajkowska-Dąbrowska, Ćwiąkalski, Markiewicz, Trapel, Warszawa 2011.

Kowalczuk-Szymańska M., Sztejnert-Roszak O., Naruszenie praw autorskich w Internecie, Warszawa 2011

Małek L., Cytat w świetle prawa autorskiego, Warszawa 2011.

Nowińska E., Du Vall M., Komentarz do ustawy o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, Warszawa 2007

Nowińska E., Promińska U., Du Vall M., Prawo własności przemysłowej, Warszawa 2008.

Sołtysiński S., Szumański A., Szwaja J., Kodeks spółek handlowych. Komentarz, wyd. 2, t.1-3, Warszawa 2005.

System prawa prywatnego, t. 13: Prawo autorskie, pod red. J. Barty, Warszawa 2007.

 

 

Marketing i ekonomia wydawnicza

Efekty kształcenia:

Student rozumie struktury i wymogi, jakie rynek książek stawia przed wydawcą w kontekście ekonomiki i marketingu. Nabywa umiejętności szerszego spojrzenia na mechanizmy rządzące zachowaniami podmiotów gospodarczy, ze szczególnym uwzględnieniem rynku książek. Nabywa umiejętności formułowania efektywnej strategii działań oraz strategii marketingowej w kontekście podejmowanej działalności wydawniczej.

 

Literatura:

Baverstock A., Marketing w wydawnictwie, Kraków 1996.

Dębski D., Ekonomika i organizacja przedsiębiorstw, Warszawa 2010.

Frołow J., Jak wypromowano bestseller?, Warszawa 2006.

Kotler Ph., Marketing, Poznań 2005.

Rynek książki w Polsce 2011, t. 1: Gołębiewski Ł., Frołow J., Waszczyk P., Wydawnictwa, Warszawa 2011; t. 2: Gołębiewski Ł., Frołow J., Waszczyk P., Dystrubucja, Warszawa 2011; t. 3: Jóźwiak B., Tenderenda-Ożóg E., Dobrołęcki P., Poligrafia, Warszawa 2011; t. 4: Dobrołęcki P., Who is Who, Warszawa 2011; t. 5:  Dobrołęcki P., Papier, Warszawa 2011.

Świtała M., Zachowania konsumentów i marketing na rynku książki, Warszawa 2003.

 

Ponadto omawiane są źródła bieżącej informacji ekonomicznej dla wydawców: serie wydawnicze: „Rozmowy o rynku książki. Biblioteka Analiz”, „Z badań nad czytelnictwem. Biblioteka Narodowa”; periodyki: „Magazyn Literacki. Książki”, „Ruch Wydawniczy w Liczbach”, „Wiadomości Księgarskie”; portale internetowe: Biblioteka Analiz (www.rynek-ksiazki.pl), Wasz Wirtualny Wydawca (www.waszww.pl).

 

 

Publikacje elektroniczne

Efekty kształcenia:

Student uzyskuje podstawową wiedzę nt. technologii, typografii i dystrybucji publikacji elektronicznych. Nabywa umiejętność tworzenia strony WWW, serwisu internetowego oraz książek elektronicznych.

 

Literatura:

Beaird J., Niezawodne zasady web designu. Projektowanie spektakularnych witryn internetowych, Gliwice 2012 [wyd. 2].

Cederholm D., Kuloodporne strony internetowe, Gliwice 2006.

CSS Tutorial [online], http://www.w3schools.com/css [dostęp 13.09.2016].

Gajda W., HTML, XHTML i CSS. Praktyczne projekty, Gliwice 2011 [wyd. 2].

Góralska M., Obraz i tekst w książkach elektronicznych, w: Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka, pod red. M. Komzy, Wrocław 2003, s. 193-198.

HTML Tutorial [online], http://www.w3schools.com/html [dostęp 13.09.2016].

Chwałowski R., 451, czyli typografia bez papieru [online], artykuł na polskim wortalu edytorskim typografia.info, [aktualizacja 14.11.2006], dokument WWW: www.typografia.ogme.pl/artykuly/13-typografia-internetowa/6-451-czyli-typografia-bez-papieru.

Kurs tworzenia stron WWW [online], http://kurs.browsehappy.pl [dostęp 13.09.2016].

XHTML i CSS [online], http://kurs.browsehappy.pl [dostęp 13.09.2016]

Lis M., Tworzenie stron WWW. Praktyczny kurs, Gliwice 2010.

Sopyło M., Estetyka książki elektronicznej, Gdynia 2008.

Straus G., Wykształceni amatorzy książek, Warszawa 2008.

Wimer P., Kurs języka HTML. Poradnik webmastera [online], http://www.staff.amu.edu.pl/~psi/informatyka/html/index.htm [dostęp 13.09.2016].

 

Ponadto omawiane są źródła bieżącej informacji o publikacjach elektronicznych: eKsiazki.org. Twoje centrum wiedzy o ePapierze i eBookach (http://www.eksiazki.org/), Elibre.pl. Portal o e-publikacjach i technologii e-papieru (http://www.elibre.pl)

 

 

Grafika komputerowa

Efekty kształcenia:

Student potrafi: zaprojektować własne liternictwo, samodzielne wykonać projekt w grafice wektorowej (CorelDraw, Adobe Illustrator, Inksacape); włamać i wyeksportować do formatów przemysłowych grafikę wektorową w publikacji tekstowej (Adobe Indesign).

 

Literatura:

Adobe Illustrator CS6 /CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2013.

Adobe InDesign CS6/CS6 PL. Oficjalny podręcznik, Gliwice 2013.

Barrington B., Podstawy rysunku, Warszawa 2004,

Benicewicz-Miazga A., Grafika w biznesie. Projektowanie elementów tożsamości wizualnej – logotypy, wizytówki oraz papier firmowy, Gliwice 2012,

Chapman C., Podręcznik genialnych pomysłów. Od inspiracji po realizację. Smashing Magazine, tłum. Cieślak P., Gliwice 2012,

Cieśla K., Inkscape. Podstawowa obsługa programu, Gliwice 2012,

Fraser B., Murphy Ch., Bunting F., Profesjonalne zarządzanie barwą, tłum. Cieślak P., Gęściak W., Gliwice 2006,

Glitschka V., Grafika wektorowa. Szkolenie podstawowe, tłum. Pasek J., Gliwice 2012,

Gölker K., GIMP 2.6 dla fotografów – techniki cyfrowej obróbki zdjęć. Od inspiracji do obrazu, tłum. Waśko Z., Gliwice 2011,

Hardy G., Podręcznik projektantów logo. Smashing Magazine, tłum. Kurek D., Gliwice 2012

Kwaśny A., Od skanera do drukarki, Gliwice 2001,

Sasso F., Abduzeedo. Inspirujący przewodnik po świecie grafiki, tłum. Lubowiecka I., Gliwice 2012,

Stanyer P., Techniki rysunkowe. Poradnik dla początkujących i zaawansowanych, Warszawa 2004,

Wrotek W., CorelDRAW Graphics Suite X6 PL, Gliwice 2014.

Zimek R., ABC CorelDRAW X6 PL, Gliwice 2013.

 

 

Adiustacja tekstu

Efekty kształcenia:

Student umie korzystać z wydawnictw poprawnościowych, potrafi wskazać w tekście błędy językowe i edytorskie oraz poprawić je za pomocą znaków korektorskich.

 

Literatura:

Chwałowski R., Typografia typowej książki, Gliwice 2002.

Formy i normy, czyli poprawna polszczyzna w praktyce, red. K. Mosiołek-Kłosińska, Warszawa 2001.

Grzenia J., Słownik nazw własnych, Warszawa 2003

Jadacka H., Kultura języka polskiego: fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2009.

Karpowicz T., Kultura języka polskiego: wymowa, ortografia, interpunkcja, Warszawa 2009.

Markowski A., Kultura języka polskiego: teoria, zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Osuchowska B., Poradnik autora, tłumacza i redaktora, Warszawa 2005.

Podracki J., Gałązka A., Słownik interpunkcyjny, Warszawa 2002.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.

Trzaska F., Poradnik redaktora, Warszawa 1976.

Trzynadlowski J., Edytorstwo, tekst, język, opracowanie, Warszawa 1983.

Uniwersalny słownik języka polskiego, pod red. S. Dubisza, Warszawa 2006.

Wielki słownik ortograficzny. Wydanie nowe, pod red. E. Polańskiego, Warszawa 2010.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2006.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

 

 

Tekstologia

Efekty kształcenia:

Zajęcia wprowadzają studenta do pracy edytora naukowego. Posiada on wiedzę na temat: podstawowych pojęć tekstologii i edytorstwa naukowego; metod pracy edytora naukowego nad tekstami współczesnymi i dawnymi; zasad krytyki tekstu i sposobów naukowego wydawania tekstów. Ma podstawowy zasób wiadomości o kompendiach wiedzy o edytorstwie, wzorcowych edycjach krytycznych, zasadach transliteracji i transkrypcji tekstu, sporządzania aparatu krytycznego oraz komentarzy filologicznych.

 

Literatura:

Bartmiński J., Niebrzegowska-Bartmińska S., Tekstologia, Warszawa 2009.

Dunin J.: Wstęp do edytorstwa, cz. 1, Łódź 2005.

Garbal Ł.,  Edytorstwo. Jak wydawać współczesne teksty literackie. Warszawa 2011.

Goliński Z., Edytorstwo – tekstologia. Przekroje, Wrocław 1969.

Górski K., Tekstologia i edytorstwo dzieł literackich, Toruń 2011 [wyd. 3].

Karpiński, Tekst staropolski. Studia i szkice o literaturze dawnej w rękopisach, Warszawa 2003.

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Lutomierski M. Ł., Bizior-Dombrowska M., Z warsztatu edytora dzieł romantyków, Toruń 2008.

Starnawski J., Praca wydawcy naukowego, Wrocław 1992 [wyd. 2].

Stussi A., Wprowadzenie do edytorstwa i tekstologii, przeł. M. i P. Salwa, Gdańsk 2011.

Z. Goliński, Edytorstwo naukowe tekstów literackich. Stan obecny i potrzeby, [w:] Wiedza o literaturze i edukacja. Księga referatów..., red. T. Michałowska i in., Warszawa 1996.

Zasady wydawania tekstów staropolskich. Projekt, Wrocław 1955.

 

 

Sztuka książki

Efekty kształcenia:

Zaliczenie zajęć ze Sztuki książki daje studentowi przede wszystkim możliwość zdobycia umiejętności oceny estetycznego poziomu wydawnictw. Dzięki wyniesionej z poszczególnych spotkań wiedzy potrafi on bowiem spojrzeć na książkę nie tylko jak na materialny sposób przekazu konkretnych treści lub towar, który należy sprzedać z jak największym zyskiem, lecz także jak na przedmiot budzący określone wrażenia estetyczne.

Umiejętność ta przyda się szczególnie tym absolwentom podyplomowych studiów edytorstwa, których przyszła praca zawodowa związana będzie z projektowaniem graficznym książek (i innego typu wydawnictw), a zatem decydowaniem o ich wyglądzie i estetyce wykonania. Znajomość najlepszych i najpiękniejszych rozwiązań edytorskich z przeszłości pozwoli im na tworzenie publikacji równie udanych i wysmakowanych, których wciąż na naszym rynku wydawniczym nie ma zbyt wielu. Wiedza na temat technik graficznych pozwoli im zaś bądź to samodzielnie trafnie dobrać odpowiedni rodzaj ilustracji do projektowanego przez nich wydawnictwa, bądź też znaleźć płaszczyznę porozumienia z profesjonalnymi grafikami.

Wszelako umiejętność krytycznej oceny estetycznego poziomu wydawnictw przydatna będzie również i w innych zawodach związanych z produkcją wydawniczą: w marketingu (gdzie może zasugerować wybór książki piękniej wydanej), czy też składzie (gdzie przypomni ona o naczelnej zasadzie wydawania pięknej książki, a więc o harmonijnym łączeniu poszczególnych jej komponentów).

 

Literatura:

Bajda J., Młodopolskie realizacje idei „książki pięknej”. „Miłość” Jana Kasprowicza w graficznym opracowaniu Edwarda Okunia i Efraima Liliena, w: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, pod red. E. Nowickiej i Z. Przychodniaka, Poznań 2008, s. 389-402.

Bargiel M., Droga artysty grafika do ilustracji na przykładzie rysunków Stanisława Ostoi-Chrostowskiego ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, pod red. M. Komzy, K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat i A. Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2005, s. 111-125.

Betterówna A., Polskie ilustracje książkowe XV i XVI wieku (1490-1525), Lwów 1929.

Bóbr M., Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000.

Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1971.

Kocowski B., Drzeworytowe książki Średniowiecza, Wrocław 1974.

Komza M., Mickiewicz ilustrowany, Wrocław 1987.

Krużel K., Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

Kulpińska K., Szata graficzna małopolskich czasopism literacko-artystycznych, Warszawa 2005.

Lachow Nikołajewicz W., Szkice z teorii sztuki książki, Wrocław 1978.

Łamasz A., Poglądy na ilustrację książkową w latach 1945-56, w: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, pod red. M. Komzy, K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat i A. Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2005, s. 127-139.

Miodońska B., Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993.

Nowicka M., Antyczna książka ilustrowana, Wrocław 1979.

Repucho E., „Nie robię sztuki. Pomagam czytać”. Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki. „Roczniki Biblioteczne” 2009, R. 53, s.  237‑247.

Rokosz M., Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Wrocław 1982.

Sala-Wójcik D., Uwagi o kryteriach estetycznej oceny czasopism. „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2006, nr 2920: „Bibliotekoznawstwo” XXVI, s. 37-47.

Skierkowska E., Współczesna ilustracja książki, Wrocław 1970.

Skierkowska E., Wyspiański - artysta książki, Wrocław 1960.

Smolik P., O książce pięknej, Warszawa 1926.

Smolik P., Zdobnictwo książki w twórczości Wyspiańskiego, Łódź 1928.

Socha G., Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Wrocław 1988.

Sowiński J., Adam Półtawski. Typograf artysta, Wrocław 1988.

Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka, pod red. M. Komzy, Wrocław 2003.

Tomaszewski A., Historyczna typografia źródłem inspiracji współczesnych projektantów. „Roczniki Biblioteczne” 2009, R. 53, s. 223-235.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Werner J., Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Wiercińska J., Z problematyki zdobnictwa książkowego lat dziewięćdziesiątych XIX w., w: Sztuka około 1900. Materiały Sesji Historyków Sztuki. Kraków, grudzień 1967, Warszawa 1969, s. 223-248.

Włodarski M., Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”, Kraków 1991.

 

 

Kultura języka

Efekty kształcenia:

Uzyskanie wiedzy z zakresu kultury języka polskiego niezbędnej do korekty i adiustacji językowej tekstów; nabycie umiejętności doboru właściwych narzędzi do oceny innowacji językowych, w tym błędów; nabycie umiejętności rozstrzygania problemów poprawnościowych; nabycie umiejętności korzystania z dostępnych źródeł ortoepicznych

 

Literatura:

Jadacka H., Kultura języka polskiego. Fleksja, słowotwórstwo, składnia, Warszawa 2005.

Markowski A., Kultura języka polskiego. Teoria. Zagadnienia leksykalne, Warszawa 2005.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.

Wielki słownik ortograficzny PWN z zasadami pisowni i interpunkcji. Opracowanie zasad pisowni i interpunkcji polskiej E. Polański, pod red. E. Polańskiego, wyd. 3. zmienione, Warszawa 2010.

Wielki słownik poprawnej polszczyzny PWN, pod red. A. Markowskiego, Warszawa 2004.

Zaśko-Zielińska M., Majewska-Tworek A., Piekot T., Sztuka pisania. Przewodnik po tekstach użytkowych, Warszawa 2008.

 

Ponadto wybrane pozycje ze spisu na stronie internetowej Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM: http://www.kjp.amu.edu.pl/pkjp.html

 

 

Seminarium

Efekty kształcenia:

Słuchacze potrafią usystematyzować i wykorzystać wiedzę nabytą na wykładach i konwersatoriach do przygotowania pisemnej wypowiedzi na temat wybranych zagadnień edytorstwa praktycznego (np. z ortoepii językowej, estetyki książki). Potrafią problematyzować i wyciągać uogólniające wnioski, przedstawić wynik badań w postaci naukowej narracji, z właściwymi odwołaniami do materiału egzemplifikacyjnego i do literatury przedmiotu.

 

Przykładowo w odniesieniu do:

1) seminarium z kultury języka polskiego efektem kształcenia jest nabycie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk językowych, zarówno błędów, jak i uzasadnionych innowacji; nabycie umiejętności rozpoznawania tendencji rozwojowych współczesnej polszczyzny.

Literatura zróżnicowana w zależności od tematu pracy pisemnej. W odniesieniu do seminarium z kultury języka polskiego prowadzący i studenci dokonują wyboru ze spisów 572 lektur, zamieszczonych na stronie internetowej Zakładu Frazeologii i Kultury Języka Polskiego Instytutu Filologii Polskiej UAM (udostępnione online: http://www.kjp.amu.edu.pl/sip.html oraz http://www.kjp.amu.edu.pl/bkjp.html).

2) seminarium ze sztuki książki efektem kształcenia jest nabycie umiejętności analizy i interpretacji zjawisk z zakresu historii książki, jej projektowania oraz grafiki książkowej; umiejętność rozpoznawania cech typowych dla publikacji powstałych w konkretnym czasie lub wytworzonych przez konkretna osobę.

Literatura zróżnicowana w zależności od indywidualnego tematu pracy pisemnej.

 

6. Określenie formy zakończenia studiów podyplomowych i uzyskania końcowego wyniku:

 

Student musi uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia, oceny pozytywne z sześciu zaliczeń i projektów, oceny pozytywne z trzech egzaminów oraz ocenę pozytywną końcowej pracy pisemnej. Po spełnieniu tych wymagań otrzymuje świadectwo ukończenia studiów.


 

7. Plan studiów podyplomowych (wykaz przedmiotów z podziałem na semestry, informacją o liczbie godzin, formie zajęć i zaliczenia oraz liczbie punktów ECTS):

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia / seminaria

(liczba godzin)

Laboratorium / pracownia

(liczba godzin)

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

Semestr I

1

Wstęp do edytorstwa

20

 

 

egzamin

2

2

Redagowanie techniczne książki

 

30

 

egzamin

2

3

Skład komputerowy

 

 

20

zaliczenie na ocenę projektu na I semestr

2

4

Prawo w praktyce wydawniczej

 

20

 

zaliczenie na ocenę

2

5

Marketing i ekonomia wydawnicza

 

20

 

zaliczenie na ocenę

2

Semestr II

6

Skład komputerowy

 

 

30

zaliczenie na ocenę projektu na II semestr

2

7

Publikacje elektroniczne

 

 

20

zaliczenie na ocenę projektu na II semestr

2

8

Grafika komputerowa

 

 

20

zaliczenie na ocenę projektu na II semestr

2

9

Adiustacja tekstu

 

20

 

zaliczenie na ocenę

2

10

Tekstologia

20

 

 

egzamin

2

11

Sztuka książki

10

 

 

zaliczenie na ocenę

1

Semestr III

12

Skład komputerowy

 

 

30

zaliczenie na ocenę projektu na III semestr

2

13

Publikacje elektroniczne

 

 

20

zaliczenie na ocenę projektu na III semestr

2

14

Grafika komputerowa

 

 

20

zaliczenie na ocenę projektu na III semestr

2

15

Kultura języka polskiego

 

20

 

zaliczenie na ocenę

2

16

Seminarium

 

20

 

praca pisemna na ocenę

3

 

Fakultatywnie, po drugim semestrze nauki studenci mogą odbyć niepłatne praktyki zawodowe w wybranych samodzielnie (lub wskazanych przez uczelnię) wydawnictwach, zakładach poligraficznych, studiach graficznych lub księgarniach w wymiarze od dwóch tygodni (80 godzin) do jednego miesiąca (160 godzin), za co można dodatkowo doliczyć 2-5 punktów ECTS.

 

Ponadto w III semestrze w ramach cyklu „Sztuka książki i słowa” odbywają się spotkania z wydawcami i projektantami książek (10 godz.). Studenci zapoznają się z profesjonalnym warsztatem: przykładami konkretnych realizacji edytorskich i rozwiązań typograficznych. Konfrontują zdobytą w ciągu trzech semestrów wiedzę i umiejętności z dokonaniami wykładowców.

Dobór lektur każdorazowo związany jest z osobą wykładowcy. Ma charakteryzować jego zainteresowania i osiągnięcia. Przykładowy zestaw na spotkanie z typografem Andrzejem Tomaszewskim:

Angielsko-polski słownik terminów poligraficznych, Warszawa 2010.

Artyści polskiej książki. 50 lat konkursu Polskiego Towarzystwa Wydawców Książek, pod red. K. Iwanickiej, Warszawa 2009.

Frutiger A., Człowiek i jego znaki, Warszawa 2003.

Tomaszewski A., Architektura książki. Dla wydawców, redaktorów, poligrafów, grafików, autorów, księgoznawców i bibliofilów, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Dopisek do przypisów alias notek, Warszawa 2008.

Tomaszewski A., Giserzy czcionek w Polsce, Warszawa 2009.

Tomaszewski A., Inwentarium poligrafii. Pismo drukarskie, Wrocław 1989.

Tomaszewski A., Leksykon pism drukarskich, Warszawa 1996.

Tomaszewski A., Szelest kart. Bibliografia sentymentalna, Warszawa 2011.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.