PROGRAM KSZTAŁCENIA DLA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

BIBLIOTEKOZNAWSTWA I INFORMACJI NAUKOWEJ

 

 

  1. Nazwa studiów: Podyplomowe Studia Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej

 

  1. Liczba punktów ECTS konieczna do uzyskania kwalifikacji odpowiadających studiom podyplomowym: 60 punktów

 

  1. Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych:

 

Lp.

Efekty kształcenia dla studiów podyplomowych

Sposób weryfikacji efektów kształcenia

Sposób dokumentacji efektów kształcenia

1

Absolwent zna metody i techniki stosowane w procesach informacyjno-bibliotecznych, w szczególności posiada umiejętność sprawnego wyszukiwania, selekcji i oceny jakości informacji oraz tworzenia informacji; w tym bibliotecznych narzędzi informacji o zbiorach, serwisów WWW i baz danych.

(przedmioty: systemy komputerowe w bibliotekach polskich, bibliotekarstwo praktyczne – UKD, bibliotekarstwo praktyczne – opracowanie, technologie informacyjne, internet w bibliotece)

Wykonanie dwóch projektów na ocenę (strony internetowej biblioteki, projektu bazy danych, prezentacji edukacyjnej itp.).

Dwa projekty w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku optycznym dołączane do akt studenta.

2

Absolwent zna metody pracy z czytelnikami i użytkownikami informacji oraz kształcenia użytkowników.

(przedmioty: czytelnictwo i animacja kultury, bibliotekarstwo praktyczne – udostępnianie, problematyka współczesnej literatury i filmu światowego, technologie informacyjne)

Wykonanie projektu na ocenę (program przedsięwzięć społeczno-kulturalnych, edukacyjnych lub terapeutycznych w bibliotekach różnego typu, np. w bibliotece naukowej, szkolnej lub publicznej – miejskiej, gminnej).

Projekt w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku optycznym dołączany do akt studenta

3

Absolwent umie zaprojektować profil zbiorów, rozbudowywać i modernizować zbiory, promować działalność biblioteczną, informacyjną oraz czytelniczą. Zna prawo autorskie, biblioteczne i informacyjne.

(przedmioty: rynek książki, bibliotekarstwo praktyczne – gromadzenie, bibliotekarstwo praktyczne – ochrona i przechowywanie, bibliotekarstwo praktyczne – udostępnianie, problematyka współczesnej literatury i filmu światowego, literatura dla dzieci i młodzieży, zbiory specjalne, historia książki i księgozbiorów, sztuka książki)

Wykonanie własnego projektu na ocenę (plan zakupów nowych pozycji ze środków statutowych i pozyskiwanych z innych źródeł; projekt logistyczny dot. nakładów na organizację przechowywania i udostępniania księgozbiorów tradycyjnych oraz cyfrowych; plan współpracy z bibliotekami, wydawnictwami, instytucjami kulturalnymi i naukowymi dot. nieodpłatnego pozyskiwania lub wymiany poszczególnych pozycji księgozbioru; projekt przedsięwzięć informacyjno-reklamowych promujących bibliotekę itp.)

Projekt w postaci elektronicznej zapisanej na nośniku optycznym dołączany do akt studenta

4

Absolwent jest przygotowany do pracy w różnych instytucjach działających w sferze komunikacji publicznej, kultury, edukacji, biznesu, nauki i administracji zajmujących się gromadzeniem, opracowaniem i udostępnianiem dokumentów i zbiorów informacji o dokumentach oraz systemami informacyjnymi. Ponadto absolwent ma podstawowe kompetencje do podjęcia pracy we wszystkich typach bibliotek, w ośrodkach i centrach informacji, w pracowniach bibliograficznych, wydawnictwach, archiwach, księgarniach, a także w szkolnictwie – po uzyskaniu uprawnień pedagogicznych (zgodnie z odpowiednim rozporządzeniem ministerialnym w sprawie standardów kształcenia nauczycieli).

(przedmioty: bibliografia, bibliotekarstwo praktyczne – UKD, bibliotekarstwo praktyczne – opracowanie, organizacja i zarządzanie biblioteką, technologie informacyjne, internet w bibliotece)

Wykonanie własnego projektu na ocenę (wyszukanie i opracowanie informacji bibliograficznej na dany temat w postaci dokumentu graficznego lub elektronicznego; opracowanie rejestracyjne pozycji drukowanych i elektronicznych, zgodnie z odpowiednimi normami itp.)  

Projekt w postaci zdigitalizowanej zapisany na nośniku optycznym dołączany do akt studenta

 

 

  1. Sylwetka absolwenta z informacją o kwalifikacjach i uprawnieniach, które uzyska absolwent studiów podyplomowych:

 

W odróżnieniu od kształcenia bibliotekarzy na studiach licencjackich i podyplomowych na innych uczelniach, podyplomowe studia bibliotekoznawstwa i informacji naukowej na UAM organizowane przez Wydział Filologii Polskiej i Klasycznej, oferują studentom również zajęcia z zakresu najnowszej literatury i filmu – tak światowego, jak i polskiego. Jest to szczególnie istotne w odniesieniu do licznej grupy pracowników (bądź kandydatów na pracowników) bibliotek szkolnych i publicznych, których użytkownicy korzystają przede wszystkim z beletrystyki. (Stanowi ona tam nawet do 80% wypożyczeń).

Wielostronne ukazywanie zjawisk współczesnej kultury, nauki i cywilizacji technicznej oraz kształcenie umiejętności ich właściwego interpretowania (w tym uświadamianie szczególnie społecznej funkcji książki, biblioteki i informacji naukowej) – poszerzają zawodowe kompetencje absolwenta, który bardzo często jest już czynnym nauczycielem i wybiera studia podyplomowe, aby uzyskać dodatkowe kwalifikacje do prowadzenia biblioteki.

Absolwent otrzymuje gruntowną wiedzę oraz umiejętności samodzielnego rozwiązywania teoretycznych i praktycznych problemów bibliotecznych i informacyjno-dokumentacyjnych – co jest bardzo istotne w biliotekach naukowych i uczelnianych. Ponadto studia przygotowują absolwenta do samodzielnego przyswajania rozwijającej się nowej wiedzy i problematyki bibliotecznej oraz informacyjnej.

Program kształcenia zawodowego na studiach z bibliotekoznawstwa zapewnia nie tylko uzyskanie podstawowych kwalifikacji specjalistycznych, ale kształtuje również postawę społeczną i etyczną, która jest niezwykle ważna w pracy z osobami niepełnosprawnymi podczas biblioterapii.

Dostosowując się do zróżnicowanego rynku pracy studia bibliotekoznawcze dają wiedzę i umiętności, odpowiadające potrzebom różnych rodzajów bibliotek i ośrodków informacyjnych. Absolwenci tego kierunku mogą ubiegać się o zatrudnienie w różnego typu bibliotekach (naukowych, publicznych, szkolnych, branżowych, dziedzinowych) i w zakładowych ośrodkach informacji naukowej. Mogą też podjąć pracę jako księgarze, animatorzy kultury bądź obsługiwać bazy danych w rozmaitych instytucjach.

UWAGA: Zatrudnienie na stanowisku bibliotekarza szkolnego wymaga dodatkowo uprawnień pedagogicznych, które absolwent musi nabyć albo na wcześniejszych studiach (licencjackich lub magisterskich), albo uzupełnić na kursach bądź podyplomowych studiach pedagogicznych.

 

 

  1. Wykaz wszystkich przedmiotów wraz z przypisaniem do każdego przedmiotu zakładanych efektów kształcenia i przykładową literaturą:

 

Wstęp do nauki o bibliotece

Efekty kształcenia

Słuchacze zdobywają wiadomości na temat podstaw funkcjonowania bibliotek w Polsce, pozwalające na właściwe posadowienie – w szerszym kontekście – zagadnień i problemów poruszanych w dalszym toku nauki w ramach innych przedmiotów szczegółowych.

 

Literatura

Biliński L., Prawo biblioteczne na co dzień, Warszawa 2006

Howorka B., Bibliotekarz i prawo. Podstawowe informacje o prawie dla pracowników bibliotek, Warszawa 2010

Jazdon Artur, Biblioteka mojego wieku … czyli jaka?, „Biblioteka” R. 11, 2007, s. 63-84

Kodeks etyki bibliotekarza, Warszawa 2005

Kowalska S., Akty normatywne dotyczące bibliotek w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym, Poznań–Kalisz 2010

Migoń K., Nauka o książce wśród innych nauk społecznych, Wrocław 1976

Migoń K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Warszawa 1984

Migoń K., Z dziejów nauki o książce, Wrocław 1979

Zarzębski T., Polskie prawo biblioteczne 1773-1990, Warszawa 1991 [plus aneks 1990-2000, Warszawa 2000].

 

Bibliografia

Efekty kształcenia

Interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętności. Interdyscyplinarne: praca w zespole. Instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, planowanie i organizacja, wiedza ogólna z zakresu historii książki i księgozbiorów, umiejętności z zakresu nowoczesnego warsztatu bibliograficznego, podstawowe umiejętności poprawnej edycji tekstów różnego gatunku i przeznaczenia, umiejętność zarządzania informacją (zdobywanie, przetwarzanie i interpretacja danych z różnych źródeł). Systemowe: umiejętność zastosowania wiedzy w praktyce, umiejętności badawcze, umiejętność uczenia się, zdolność do samodzielnej pracy.

 

Literatura

Bibliologia. Problemy badawcze nauk humanistycznych, pod red. D. Kuźminy, Warszawa 2007.

Biblioteka w kryzysie czy kryzys w bibliotece? IV Konferencja Biblioteki Politechniki Łódzkiej, Łódź 15-17 czerwca 2010 r. Materiały konferencyjne, Łódź 2010.

Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, wyd. 2, Warszawa 1998.

Bibliotekarz: zawód czy powołanie, pod red. M. Geryka, Gdańsk 2010.

Biblioteki jutra. Nowa perspektywa organizacji przestrzennej i funkcjonalnej, Warszawa 2001.

Biblioteki XXI wieku. Czy przetrwamy? II Konferencja Biblioteki Politechniki Łódz-kiej, Łódź, 19-21 czerwca 2006 r. Materiały konferencyjne, Łódź 2006.

Bieńkowska B., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2006.

Czachowska J., Loth R., Bibliografia i biblioteka w pracy polonisty, Wrocław 1977.

Czachowska J., Loth R., Przewodnik polonisty. Bibliografie, biblioteki, muzea literackie, wyd. 3, Wrocław 1989.

Czasopisma naukowe bibliotek, archiwów, muzeów. Tradycje, role, perspektywy, pod red. A. Królczyk, Kórnik 2010.

Dziedzictwo kulturowe. Zbiory biblioteczne i nowe technologie ich ochrony. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Warszawa,16-17 października 2006 r., pod red. E. Stachowska-Musiał, Warszawa 2006.

E-learning – nowe aspekty. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji, Warszawa, 14-15 września 2010 r., pod red. B. Boryczki, Warszawa 2011.

Encyklopedia wiedzy o książce, Wrocław 1971.

Informator bibliograficzny i biblioteczny dla studentów wiedzy o kulturze, pod red. L. Kolankiewicza, Warszawa 2003.

Kołodziejska J., Biblioteki publiczne w strukturze społecznej, Warszawa 2010.

Kondek S.A., Zagadnienia wydawnicze i księgarskie, Warszawa 2010.

Korpała J., Dzieje bibliografii w Polsce, Warszawa 1969.

Kowalska S., Akty normatywne dotyczące bibliotek w prawie polskim, unijnym i międzynarodowym, Poznań–Kalisz 2009.

Loth R., Podstawowe pojęcia i problemy tekstologii i edytorstwa naukowego, Warszawa 2006.

Marketing biblioteczny. Rozważania, dyskusje, konteksty, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2007.

Między przeszłością a przyszłością. Książka, biblioteka, informacja naukowa – funkcje społeczne na przestrzeni wieków, pod. red. M. Próchnickiej i A. Korycińskiej-Huras, Kraków 2007.

Migoń K., Nauka o książce. Zarys problematyki, Wrocław 1984.

Nauka o książce, bibliotece i informacji we współczesnym świecie, pod red. M. Banackiej, Warszawa 2003.

Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, pod red. M. Komzy i in., Wrocław 2005.

Polszczyzna na co dzień, pod red. M. Bańki, Warszawa 2006.

Standardy biblioteczne. Praktyka, teoria, projekty, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2010

Starnawski J., Warsztat bibliograficzny historyka literatury polskiej, wyd. 3, Warszawa 1982.

Szkutnik Z., Metodyka pisania pracy dyplomowej. Skrypt dla studentów, Poznań 2005.

Winek T., Nauki pomocnicze literaturoznawstwa, Warszawa 2007.

Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.

Wojciechowski J., Biblioteka w komunikacji publicznej, Warszawa 2010.

Wolański A., Edycja tekstów. Praktyczny poradnik, Warszawa 2008.

Wystąpienia wygłoszone podczas konferencji „Przeszłość dla Przyszłości”. Masowe zabezpieczanie zasobów bibliotek i archiwów”, Kraków 13-14.10.2008, pod red. T. Łojewskiego, Kraków 2010.

Zarządzanie biblioteką. Najnowsze kierunki w bibliotekarstwie brytyjskim. Wybór tekstów, pod red. I. Kempi i T. Wildhardt, Warszawa 1998

Zarządzanie kadrami w bibliotece, pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król, wyd. 2, Warszawa 2011.

Zawód bibliotekarza dziś i jutro. Materiały z ogólnopolskiej konferencji, Nałęczów 18- 20 września 2003 r., pod red. J. Nowickiego, Warszawa 2003.

Żmigrodzki Z., Problemy bibliotekarskiej etyki zawodowej, Katowice 1991.

Zybert E.B., Jakość w działalności bibliotek. Oceny, pomiary, narzędzia, Warszawa 2007.

Zybert E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach, Warszawa 2004.

 


 

Systemy komputerowe w bibliotekach polskich

Efekty kształcenia

Student potrafi sporządzić pełny opis bibliograficzny (stosując zasady katalogowania alafabetycznego jak i rzeczowego <klasyfikacje, słowa kluczowe, język haseł przedmiotowych>) w formacie MARC w module katalogowania dowolnego bibliotecznego systemu komputerowego. Zna zasady tworzenia kartoteki haseł wzorcowych i potrafi to narzędzie wykorzystywać w procesie katalogowania.

Student jest w stanie po krótkim przeszkoleniu obsługiwać pozostałe moduły systemów komputerowych – czasopism, udostępniania, gromadzenia.

Student potrafi sporządzić wstępną koncepcję komputeryzacji biblioteki.

 

Literatura

Biblioteki cyfrowe: projekty, realizacje, technologie, pod red. J. Woźniak-Kasperek i J. Franke, Warszawa 2007.

Digitalizacja zbiorów bibliotecznych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji pt. „Digitalizacja zbiorów bibliotecznych”. Warszawa, 3-4 czerwca 2005 r., Warszawa 2006.

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król, Warszawa 2009.

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król, Warszawa 2009.

Materska K., Informacja w organizacjach społeczeństwa wiedzy, Warszawa 2007. 

Nahotko M., Naukowe czasopisma elektroniczne, Warszawa 2006.

Organizowanie środowiska informacji i wiedzy, pod red. K. Materskiej, E. Chuchro i B. Sosińskiej-Kalaty, Warszawa 2008.

Sosińska-Kalata B., Klasyfikacja: struktury organizacji wiedzy, piśmiennictwa i zasobów informacyjnych, Warszawa 2002.

Społeczeństwo informacyjne i jego technologie, pod red. B. Sosińskiej-Kalaty, K. Materskiej i W. Glińskiego, Warszawa 2004.

Społeczeństwo informacyjne. Jakość edukacji i pracy bibliotekarzy, pod red. M. Kocójowej, Kraków 2001.

Wałek A., Biblioteki cyfrowe na platformie dLibra, Warszawa 2009.

 

Rynek książki

Efekty kształcenia

Absolwent rozumie przesłanki, którymi kierują się poszczególne podmioty rynku książek oraz czynniki i stopnień oddziaływają na rynek w całości. Potrafi świadomie wpisać się w ramach wykonywanej działalności bibliotecznej w nowoczesny, rynkowy obieg życia kulturalnego.

 

Literatura

Biblioteka, współczesność, marketing, pod red. D. Marzec, Lublin 2006.

Kształtowanie wizerunku biblioteki, pod red. M. Czyżewskiej, Białystok 2007.

Marketing biblioteczny: rozważania, dyskusje, konteksty, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2007.

Rynek książki w Polsce 2011, t. 1: Gołębiewski Ł., Frołow J., Waszczyk P., Wydawnictwa, Warszawa 2011; t. 2: Gołębiewski Ł., Frołow J., Waszczyk P., Dystrubucja, Warszawa 2011; t. 3: Jóźwiak B., Tenderenda-Ożóg E., Dobrołęcki P., Poligrafia, Warszawa 2011; t. 4: Dobrołęcki P., Who is Who, Warszawa 2011; t. 5: Dobrołęcki P., Papier, Warszawa 2011.

Zarządzanie marketingowe biblioteką, red. zbior., Poznań 2008.

 

Ponadto omawiane są źródła bieżącej informacji ekonomicznej dla bibliotekarzy: serie wydawnicze: „Rozmowy o rynku książki. Biblioteka Analiz”, „Z badań nad czytelnictwem. Biblioteka Narodowa”; periodyki: „Magazyn Literacki. Książki”, „Ruch Wydawniczy w Liczbach”, „Wiadomości Księgarskie”; portale internetowe: Biblioteka Analiz (www.rynek-ksiazki.pl), Wasz Wirtualny Wydawca (www.waszww.pl).

 

Bibliotekarstwo praktyczne – gromadzenie

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności z zakresu organizacji i zarządzania zasobami bibliotecznymi. Zdobywa wiadomości na temat materiałów bibliotecznych w kontekście gromadzenia ich w różnych grupach bibliotek i zarządzania nimi. Ponadto ma wiedzę i umiejętności ułatwiające organizacyjną i merytoryczną pracę w bibliotekach.

 

Literatura

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, t. 1-2, Warszawa 1996.

Biblioteka szkolna w dyskursie edukacyjnym, pod red. J. Gwoździk, Mysłowice 2005.

Biblioteka szkolna. Tendencje rozwoju. Teoria i praktyka, pod red. L. Ippoldt, H. Kosętki i I. Pietrykiewicz, Kraków 2009.

Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, wyd. 2, Warszawa 1998.

Biliński L., Selekcja materiałów bibliotecznych, Warszawa 2004.

Biliński L., Zbiory bibliotek – charakterystyka zawartości zbiorów, specjalizacja, główne tendencje i standardy, w: Biblioteki publiczne przed wejściem Polski do Unii Europejskiej, pod red. J. Chruścińskiej i E. Kubisz, Warszawa 1999, s. 84-106.

Czarny-Drożdżejko E., Egzemplarze obowiązkowe dla bibliotek, Warszawa 2005.

Elektroniczne publikacje w bibliotekach, pod red. M. Kocójowej, Kraków 2002.

Ewidencja materiałów bibliotecznych – prawne regulacje, pod red. L. Bilińskiego, Warszawa 1999.

Filipowicz A., Nowe media w pracy działu gromadzenia, [online] „Elektroniczny Biletyn Inforamcyjny Biliotekarzy” 1999 , nr 2, dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://www.oss.wroc.pl/biuletyn/ebib02/filip.html

Janowska M., Gromadzenie publikacji elektronicznych – o czym należy pamiętać?, [online] „Elektroniczny Biletyn Inforamcyjny Biliotekarzy” 2001, nr 1, dostep dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://ebib.oss.wroc.pl/2001/19/janowska.html.

Kondek S., Zagadnienia wydawnicze i księgarskie, Warszawa 2010.

Malak P., Wykorzystanie analizy wartości informacyjnej dokumentów elektronicznych w tworzeniu kolekcji bibliotecznych, w: Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004, s. 109-128.

Rek B., Kłopot z nadmiarem, [online] „Elektroniczny Biletyn Inforamcyjny Biliotekarzy” 2000, nr 1 [specjalny], dokument WWW: http://www.oss.wroc.pl/ biuletyn/ebib-sp1/rek.html.

Stefaniak B., Czasopisma zagraniczne (tradycyjne i elektroniczne) w polskich bibliotekach naukowych, „Nauka i Szkolnictwo Wyższe” 2002, nr 2, s. 34-44.

Stefańczyk E., Problemy gromadzenia zbiorów, „Biuletyn Informacyjny Biblioteki Narodowej” 1999, nr 4, s. 9-13.

Wojciechowski J., Bibliotekarstwo. Kontynuacje i zmiany, Kraków 1999.

Wojciechowski J., Z problemów organizacji zasobów bibliotecznych, „Przegląd Biblioteczny” 1998, z. 1, s. 5-15

Zbiory i zasoby informacyjne bibliotek publicznych, Warszawa 2009.

 

Bibliotekarstwo praktyczne – UKD

Efekty kształcenia

Absolwent zna historię oraz zasady stosowania, tworzenia i zapisywania symboli Uniwersalnej Klasyfikacji Dziesiętnej, która jest najpopularniejszym na świecie systemem rzeczowej klasyfikacji piśmiennictwa, używanym dla potrzeb dokumentacji i informacji naukowej w bibliotekarstwie powszechnym a także naukowym.

 

Literatura

Hys J., Pragmatyka Języka haseł Przedmiotowych Biblioteki Narodowej i Uniwersalnej klasyfikacji Dziesiętnej w „Przewodniku Bibliograficznym”, Warszawa 2009.

Sosińska-Kaleta B., Podręcznik UKD dla bibliotekarzy i pracowników informacji, Warszawa 1995, s. 75-238.

Stopa A., O treści książek. Opracowanie rzeczowe piśmiennictwa, Warszawa 2002, s. 53-101.   

Uniwersalna Klasyfikacja Dziesiętna. Wydanie skrócone dla bieżącej bibliografii narodowej i bibliotek publicznych. Publikacja nr UDC-PO58 autoryzowana przez Konsorcjum UKD nr licencji – 2005/06, Warszawa 2006.

 

Bibliotekarstwo praktyczne – opracowanie

Efekty kształcenia

Absolwent umie w stopniu podstawowym opracowywać tradycyjnie i komputerowo różne typy dokumentów gromadzonych w bibliotece. Potrafi posługiwać się odpowiednimi normami i przepisami związanymi z katalogowaniem. Zna przepisy katalogowania i budowy katalogów bibliotecznych; potrafić efektywnie z nich korzystać oraz służyć pomocą użytkownikom biblioteki.

 

Literatura

Chrzan E., Padziński A., Format MARC 21 rekordu zasobu, Warszawa 2001.

Drożdż A., Lont M., Woźniakowska E., Opis bibliograficzny dokumentów w formacie MARC 21 w systemie HORIZON, cz. 4: Dokument elektroniczny, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://www.pfsl.poznan.pl/pzh/ksiazka2002/ index.html.

Dudzicka G., Gazicka D., Grzybowska I., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu kartograficznego, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/ instrukcje_procedury/MARC_21/marc21_kartografia_090520.pdf.

Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla książki, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/ instrukcje_procedury/MARC_21/marc21_ksiazka_070202b.pdf.

Hasła osobowe, korporatywne i tytułowe. Zasady sporządzania rekordów kartoteki haseł wzorcowych, oprac. M. Gajowniczek-Woźniak i in., Warszawa 1999.

Janowska M., Hasło osobowe. Wybór i zasady tworzenia w bibliografii narodowej i katalogach Biblioteki Narodowej, Warszawa 1998.

Katalogowanie książek i wydawnictw ciągłych w formacie USMARC, oprac. J. Kosek i in., Warszawa 1997.

Kołodziejczyk H., Głowacka A., Katalogowanie książek w bibliotece szkolnej. Poradnik metodyczny dla nauczycieli bibliotekarzy, Lublin 2007.

Lenartowicz M., Hasło wzorcowe opisu bibliograficznego, „Przegląd Biblioteczny” 1994, z. 3-4, s. 201-205.

Lenartowicz M., Paluszkiewicz A., Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki, Warszawa 1997.

Lenartowicz M., Paluszkiewicz A., Format USMARC rekordu bibliograficznego dla książki, Warszawa 2000.

Lenartowicz M., Przepisy katalogowania książek, cz. 1: Opis bibliograficzny, Warszawa 1983.

Lont M., Woźniakowska E., Opis bibliograficzny dokumentów w formacie USMARC w systemie HORIZON, cz. 1: Książka, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://www.pfsl.poznan.pl/pzh/ksiazka2001/index.html.

Lont M., Woźniakowska E., Opis bibliograficzny dokumentów w formacie USMARC w systemie HORIZON, cz. 2: Wydawnictwo ciągłe, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://www.pfsl.poznan.pl/pzh/czasopismo2001/ index.html.

Nałęcz B., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla wydawnictwa ciągłego. [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://centrum.nukat.edu.pl/ images/stories/file/instrukcje_procedury/MARC_21/marc21_ciagle_070717.pdf.

Padziński A., Stosowanie polskich norm w zautomatyzowanych katalogach bibliotecznych, Warszawa 2000.

Paluszkieiwcz A., Rola Centralnej Kartoteki Haseł Wzorcowych, „Przegląd Biblioteczny” 1999, z. 3, s. 151-155.

Paluszkiewicz A., Format USMARC rekordu kartoteki haseł wzorcowych. Zastosowanie w Centralnej Kartotece Haseł Wzorcowych, Warszawa 1999.

Paluszkiewicz A., Formaty MARC – początki i ewolucja, w: Komputeryzacja bibliotek naukowych w kontekście standardów oprogramowania bibliotecznego, Gdańsk 1996, s. 148-153.

Paluszkiewicz A., Formaty USMARC wykorzystywane w zautomatyzowanych systemach bibliotecznych, „Przegląd Biblioteczny” 1994, z. 1-2, s. 45-54.

Radwański A., Jak komputeryzować bibliotekę. Poradnik, Warszawa 2000, s. 52-63.

Rzońca I., Szylhabel K., Dokumenty elektroniczne w systemie APIN, „Bibliotekarz” 2000, nr 3, s. 2-7.

Sanetra K., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego, Warszawa 2003.

Sanetra K., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla filmu, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/ file/instrukcje_procedury/MARC_21/marc21_film_080425.pdf.

Sanetra K., Górecka B., Graff A., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu ikonograficznego, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://centrum.nukat.edu.pl/images/stories/file/instrukcje_procedury/MARC_21/ marc21_ikonografia_110607.pdf.

 

Bibliotekarstwo praktyczne – ochrona i przechowywanie

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę na temat: budownictwa budynków i magazynów bibliotecznych; konstrukcji i typów magazynów bibliotecznych; procesów ułatwiających zamawianie, wyszukiwanie i transport zbiorów; zagrożeń dla księgozbiorów w procesie ich przechowywania i użytkowania; przenoszenia materiałów bibliotecznych na inne nośniki (mikrofilmy, nośniki elektroniczne, itp.) i ich przechowywania.

Absolwent rozumie: znaczenie przemian w zakresie projektowania i funkcjonalności bibliotek; znaczenie poszczególnych kategorii zbiorów dala narodowego i regionalnego dziedzictwa kulturowego oraz konieczność ochrony oryginałów; znaczenie zapewnienia właściwych warunków przechowywania materiałów bibliotecznych.

Absolwent posiada umiejętności: odpowiedniego i optymalnego wykorzystania powierzchni magazynowych; zapewnienia właściwych warunków przechowywania zbiorów; zastosowania odpowiednich działań naprawczych wobec uszkodzonych lub zniszczonych materiałów bibliotecznych; przewidywania zagrożeń dla zbiorów i gmachów bibliotecznych; podejmowania właściwych działań w celu zapobiegania zagrożeniom (profilaktyka) oraz prawidłowego postępowania w przypadku awarii lub katastrofy w bibliotece (działania praktyczne).

 

Literatura

Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, Warszawa 1998.

Cudnik Z., Skarbnice wiedzy. Studium budownictwa bibliotek, Wrocław 1980

Ochrona i przechowywanie zbiorów. Zalecenia IFLA w kwestii opieki i obchodzenia się z materiałami bibliotecznymi, Wrocław 1999.

Osięgłowski J., Ochrona książki bibliotecznej, Poznań 2003.

Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 3: Działania profilaktyczne w bibliotece, Katowice 1994.

Zyska B., Ochrona zbiorów bibliotecznych przed zniszczeniem, t. 4: Katastrofy w bibliotekach – przyczyny, zapobieganie i akcje ratunkowe, Katowice 1998.

 

Bibliotekarstwo praktyczne – udostępnianie

Efekty kształcenia

Absolwent posiada podstawową wiedzę niezbędną do pracy w dziale udostępniania lub do samodzielnego prowadzenia czytelni i wypożyczalni. Potrafi wykonać wypożyczenia międzybiblioteczne oraz obsłużyć czytelnika indywidulanego zarówno w czytelni jak i wypożyczalni. Jest przygotowany do podjęcia pracy w bibliotekach (szczególnie szkolnych i publicznych). Ponadto rozumie istotę postrzegania zadań nowoczesnej biblioteki jako „miejsca trzeciego”.

 

Literatura

Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, wyd. 2, Warszawa 1998.
Bibliotekarz w świecie wartości, pod red. S. Kubowa, Wrocław 2003.
Biliński L., Biblioteki publiczne końca XX wieku, Warszawa 2001.
Kisilowska M., Biblioteka w sieci – sieć w bibliotece, Warszawa 2010.
Standardy biblioteczne. Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej, Warszawa 2003.
Wojciechowski J., Biblioteczna wartość naddana, Kraków 2006.
Wojciechowski J., Bibliotekarstwo, kontynuacje i zmiany, Krakow 1999.
Wypożyczenia międzybiblioteczne. Stan i perspektywy, Warszawa 2002.
Żmigrodzki Z., Patologia biblioteczna, Katowice 1996.

 

Historia książki i księgozbiorów

Efekty kształcenia

Interpersonalne: zdolności krytyczne i samokrytyczne, umiejętność docenienia różnorodności kulturowej i wielokulturowej. Instrumentalne: umiejętność analizowania i syntezowania, wiedza ogólna, wiedza podstawowa z zakresu zawodu, umiejętność rozwiązywania problemów. Systemowe: umiejętności badawcze, umiejętność uczenia się, rozumienie innych kultur i zwyczajów, zdolność do samodzielnej pracy, dbałość o jakość.

 

Literatura

Bieńkowska B., Chamerska H., Tysiąc lat książki i bibliotek w Polsce, Wrocław 1992.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Bieńkowska B., Maruszak E., Książka na przestrzeni dziejów, Warszawa 2005.

Biliński L., Zarys rozwoju ruchu wydawniczego w Polsce Ludowej, Warszawa 1977

Eisenstein E. L., Rewolucja Gutenberga, tłum. H. Hollender, Warszawa 2004.

Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1979.

Kozłowski, Szkice o dziejach Biblioteki Załuskich, Wrocław 1987.

Kraśko N., Instytucje wydawnicze w II Rzeczypospolitej, Warszawa 2001.

Maleczyńska K., Historia książki i jej funkcji społecznej, Wrocław 1987.

Maleczyńska K., Książka i biblioteki w okresie zaborów, Wrocław 1992.

Maleczyńska K., Zarys historii bibliotek XV-XVIII w., Wrocław 1976.

Potkowski E., Książka rękopiśmienna w kulturze Polski średniowiecznej, Warszawa 1984.

Sowiński J., Polskie drukarstwo. Wrocław 1996.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku, Warszawa 1987.

Szwejkowska H., Wybrane zagadnienia z dziejów książki XIX – XX wieku, Warszawa 1981.

Żbikowska-Migoń A., Dzieje książki i jej funkcji społecznej w XVIII w., Wrocław 1987.

 

Technologie informacyjne

Efekty kształcenia

Po ukończeniu zajęć z student ma wiedzę i umiejętności pozwalające na edycję każdego tekstu, również takiego, w którym umieszczone są elementy graficzne czy wykresy; potrafi opracować arkusz kalkulacyjny i wykonać każdego typu wykres oraz stworzyć prezentację multimedialną na dowolnie wybrany temat. Pozyskane w trakcie zajęć wiedza i umiętności posłużą również absolwentowi do udzielania pomocy w zakresie technologii informacyjnych każdemu czytelnikowi, z którym będzie miał styczność w ramach swej przyszłej pracy.

Ponadto absolwent uzyskuje podstawową wiedzę o bazie danych: czym się charakteryzuje, jakie są wymagania wobec baz danych. Będzie znał podstawowe pojęcia z zakresu relacyjnych baz danych, będzie rozumiał sposoby powiązań między danymi, koncepcję klucza (głównego, obcego), będzie umiał utworzyć proste zapytanie w języku SQL z wykorzystaniem złączeń i warunków.

 

Literatura

Batorowska H., Technologia informacyjna w kształceniu ogólnym. Wybrane zagadnienia dla dyrektorów, nauczycieli i bibliotekarzy szkolnych, Kraków 2001.

Baza danych, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Baza_danych

Cieciura M., Podstawy technologii informacyjnych z przykładami zastosowań, Warszawa 2006.

Janecki H.P., Technologie informacyjne, Radom 2009.

Model relacyjny, [online], dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://pl.wikipedia.org/wiki/Relacyjna_baza_danych

Morzy T. i in., Bazy danych, w: Studia Informatyczne. Pierwszy stopień, [online], dostęp dnia 4.06.2012, domument WWW: http://wazniak.mimuw.edu.pl.

Osińska W., Osiński G., Technologia informatyczna. Skrypt dla studentów I roku Bibliotekoznawstwa i Informacji Naukowej, cz. 1, Toruń 2001.

Osiński Z., Technologia informacyjna w edukacji humanistycznej, Toruń 2005.

Podstawy relacyjnych baz danych, w: R. Stones, N. Matthew, Od podstaw. Bazy danych i PostgreSQL, Gliwice 2002.

Projektowanie internetowej bazy danych, w: L. Welling, L. Thomson, PHP i MySQL. Tworzenie stron WWW, Gliwice 2002.

Technologia informacyjna w polskiej edukacji, red. B. Siemieniecki, Toruń 2002.

 

Problematyka współczesnej literatury i filmu światowego

Efekty kształcenia

Student posiada podstawową wiedzę dotyczącą przemian w zakresie estetyki literatury i filmu. Potrafi rozpoznawać i opisywać główne nurty, prądy i style estetyczne na gruncie literackim i filmowym. Potrafi samodzielnie analizować i interpretować dzieła filmowe zarówno pod względem estetycznym, konstrukcyjnym i formalnym, jak też gatunkowym.

 

Literatura

Balcerzan E., Poezja polska w latach 1939-1965, cz.1-2, Warszawa 1984.

Eustachiewicz L., Dwudziestolecie 1919-1939, Warszawa 1983.

Helman A., O dziele filmowym, Kraków 1981.

Hutnikiewicz A., Od czystej formy do literatury faktu. Główne teorie i programy literackie XX stulecia, wyd. 3, Warszawa 1974 [i wyd. nast.].

Jackiewicz A., Film jako powieść XX wieku, Warszawa 1968.

Jackiewicz A., Niebezpieczne związki literatury i filmu, Warszawa 1971.

Koblewska J., Adaptacje filmowe „Pana Włodyjowskiego” Henryka Sienkiewicza, Warszawa 1974.

Książek-Szczepanikowa A., Ekranowe czytanie, „Polonistyka” 1993, nr 10.

Lewicki B.W., Związki literatury i filmu, w: Depta H., Kultura filmowa – wychowanie filmowe, Warszawa 1979.

Markowski M.P., Polska literatura nowoczesna. Leśmian, Schulz, Witkacy, Kraków 2007.

Nurczyńska-Fidelska E., Parniewska B., Popiel-Popiołek E., Film w szkolnej edukacji humanistycznej, Warszawa–Łódź 1993.

Święch J., Literatura polska w latach II wojny światowej, Warszawa 1997 [i wyd. nast.].

 

Sztuka książki

Efekty kształcenia

Absolwent umie dokonać oceny estetycznego poziomu wydawnictw. Zna najlepsze i najpiękniejsze rozwiązania edytorskie z przeszłości. Potrafi spojrzeć na książkę jak na przedmiot budzący określone wrażenia estetyczne i dobrać publikacji udostępniane w ramach konkretnych zbiorów bibliotecznych (np. beletrystyki, reprodukcji graficznych itp.). Umie wykorzystać wiedzę o estetyce w kształtowaniu gustów czytelników (w działalności dydaktycznej biblioteki szkolnej, w animacji kultury).

 

Literatura

Bajda J., Młodopolskie realizacje idei „książki pięknej”. „Miłość” Jana Kasprowicza w graficznym opracowaniu Edwarda Okunia i Efraima Liliena, w: Piękno wieku dziewiętnastego. Studia i szkice z historii literatury i estetyki, pod red. E. Nowickiej i Z. Przychodniaka, Poznań 2008, s. 389-402.

Bargiel M., Droga artysty grafika do ilustracji na przykładzie rysunków Stanisława Ostoi-Chrostowskiego ze zbiorów Biblioteki Zakładu Narodowego im. Ossolińskich, w: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, pod red. M. Komzy, K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat i A. Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2005, s. 111-125.

Betterówna A., Polskie ilustracje książkowe XV i XVI wieku (1490-1525), Lwów 1929.

Bóbr M., Mistrzowie grafiki europejskiej od XV do XVIII wieku, Warszawa 2000.

Głombiowski K., Szwejkowska H., Książka rękopiśmienna i biblioteka w starożytności i średniowieczu, Warszawa 1971.

Kocowski B., Drzeworytowe książki Średniowiecza, Wrocław 1974.

Komza M., Mickiewicz ilustrowany, Wrocław 1987.

Krużel K., Wśród starych rycin. Wybrane zagadnienia opracowania formalnego dawnej grafiki, Kraków 1999.

Kulpińska K., Szata graficzna małopolskich czasopism literacko-artystycznych, Warszawa 2005.

Lachow W. N., Szkice z teorii sztuki książki, Wrocław 1978.

Łamasz A., Poglądy na ilustrację książkową w latach 1945-56, w: Oblicza kultury książki. Prace i studia z bibliologii i informacji naukowej, pod red. M. Komzy, K. Migonia, M. Skalskiej-Zlat i A. Żbikowskiej-Migoń, Wrocław 2005, s. 127-139.

Miodońska B., Małopolskie malarstwo książkowe 1320-1540, Warszawa 1993.

Nowicka M., Antyczna książka ilustrowana, Wrocław 1979.

Repucho E., „Nie robię sztuki. Pomagam czytać”. Poglądy Leona Urbańskiego na temat kształtowania szaty typograficznej książki. „Roczniki Biblioteczne” R. 53, 2009, s. 237-247.

Rokosz M., Wenecka oficyna Alda Manucjusza i Polska w orbicie jej wpływów, Wrocław 1982.

Sala-Wójcik D., Uwagi o kryteriach estetycznej oceny czasopism. „Acta Universitatis Wratislaviensis” 2006, nr 2920: „Bibliotekoznawstwo” XXVI, s. 37-47.

Skierkowska E., Współczesna ilustracja książki, Wrocław 1970.

Skierkowska E., Wyspiański - artysta książki, Wrocław 1960.

Smolik P., O książce pięknej, Warszawa 1926.

Smolik Przecław, Zdobnictwo książki w twórczości Wyspiańskiego, Łódź 1928.

Socha G., Andriolli i rozwój drzeworytu w Polsce, Wrocław 1988.

Sowiński Janusz, Adam Półtawski. Typograf artysta, Wrocław 1988.

Sztuka książki. Historia, teoria, praktyka, pod red. M. Komzy, Wrocław 2003.

Szwejkowska H., Książka drukowana XV-XVIII wieku. Zarys historyczny, wyd. 2, Wrocław 1975.

Tomaszewski A., Historyczna typografia źródłem inspiracji współczesnych projektantów. „Roczniki Biblioteczne” R. 53, 2009, s. 223-235.

Tomaszewski A., Zapiski książkoroba, Warszawa 2006.

Werner J., Technika i technologia sztuk graficznych, Kraków 1972.

Wiercińska J., Sztuka i książka, Warszawa 1986.

Wiercińska J., Z problematyki zdobnictwa książkowego lat dziewięćdziesiątych XIX w., w: Sztuka około 1900. Materiały Sesji Historyków Sztuki. Kraków, grudzień 1967, Warszawa 1969, s. 223-248.

Włodarski M., Obraz i słowo. O powiązaniach w sztuce i literaturze XV-XVI wieku na przykładzie „ars moriendi”, Kraków 1991.

 

Zbiory specjalne

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje podstawową wiedzę i umiejętności w zakresie zbiorów specjalnych w bibliotekach polskich i światowych; umie ocenić znaczenie i różnorodność zbiorów specjalnych, kwalifikacji potrzebnych do pracy z tego typu materiałami bibliotecznymi; zna bazy danych zbiorów specjalnych oraz specyfikę pracy w bibliotekach, posiadających zbiory specjalne; rozumie, że zbiory specjalne to nie tylko materiały zabytkowe

 

Literatura

Akty prawne: Ustawa z dnia 27 czerwca 1997 r. o bibliotekach; Ustawa z dnia 7 listopada 1996 r. o obowiązkowych egzemplarzach bibliotecznych; Ustawa z 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz o zmianie niektórych innych ustaw; Rozporządzenie Ministra Kultury i Sztuki z dnia 24 listopada 1998 r. w sprawie ustalenia wykazu bibliotek, których zbiory tworzą narodowy zasób biblioteczny, określenia organizacji tego zasobu oraz zasad i zakresu jego szczególnej ochrony. (Dz. U. z dnia 7 grudnia 1998 r.).

Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, J. Ratajewskiego, A. Tokarskiej, Warszawa 1994, s. 102-112.

Bieńkowska B., Chamerska H., Zarys dziejów książki, Warszawa 1987.

Burchard M., Format USMARC rekordu bibliograficznego dla druku muzycznego, Warszawa 1997.

Cygańska J., Zbiory specjalne, w: Encyklopedia współczesnego bibliotekarstwa polskiego, pod red. K. Głombiowskiego, B. Świderskiego, H. WIęckowskiej, Wrocław-Warszawa-Kraków-Gdańsk 1976, s. 321.

Dahl S., Dzieje książki, Wrocław 1965.

Drewniewska-Idziak B., Stan zachowania zbiorów specjalnych w bibliotekach Publicznych, „Bibliotekarz” 1999, nr 4, s.15-18.

Golat R., Działalność bibliotek a uprawnienie w zakresie droit de suite odnośnie do

Golat R., Materiały kartograficzne w działalności bibliotek (aspekty prawne), „Bibliotekarz” 2007, nr 11, s. 20-21.

Gołębiewska L., Zbiory specjalne-nieksiążkowe w bibliotekach. Poradnik metodyczny. „Poradnik Bibliotekarza” 2008, nr 4, s. 21.

Gruchała I., Stosowanie hasła osobowego w opisie dokumentów o specjalnej formie piśmienniczej, „Biblioteka w Szkole” 2005, nr 6.

Grygrowski D., Dokumenty nieksiążkowe w bibliotece, Warszawa 2001.

Howorka B., Prawo autorskie w działalności bibliotekarskiej. Warszawa 1997.

Jak czytać rękopis średniowieczny?, pod red. P. Gehin, Warszawa 2009.

Jazdon A., Zbiory specjalne-luksus czy narodowy obowiązek?, w: Stan i potrzeby bibliotek uczelnianych. Materiały z ogólnopolskiej konferencji naukowej Poznań, 13-15.11. 2002, pod red. A. Jazdona, A. Chachlikowskiej, Poznań 2002, s. 149-170.

Kochmańska W., Biblioteka. Organizacja, gromadzenie i opracowanie zbiorów bibliotecznych, cz.1, Katowice 1976.

Korpała J., Dzieje bibliografii w Polsce. Warszawa 1969.

Laskowski M., Katalogowanie nietypowych zbiorów bibliotecznych Muzeum w programie MusNet 2000. „Przegląd Edukacyjny” 2003, nr 5, s. 23-24.

Łoś L., Biblioteki naukowe, Wrocław 1980.

Maleczyńska K., Zarys historii bibliotek od XV do XVIII wieku, Wrocław 1976.

Normy: Opis bibliograficzny. Dokumenty dźwiękowe, PN-85/N-01152/07 Warszawa, 1986; Opis bibliograficzny. Druki muzyczne, PN-83/N-01152.06. Warszawa, 1983; Opis bibliograficzny. Wydawnictwa ciągłe, PN-N-01152-2.Warszawa, 1997; Opis bibliograficzny. Stare druki. PN-N-01152-8.

Piekarski K., O zadania i metody badań proweniencyjnych, Kraków 1929.

Płocha J., Wytyczne opracowywania dokumentów pergaminowych i papierowych, Warszawa 1985.

Pomoce do nauczania przedmiotu „Zbiory specjalne” w bibliotece fachowej, oprac. E. Stachowska-Musiał, Warszawa 1985.

Ratowanie i ochrona zbiorów, pod red. J. Dąbrowskiego, Warszawa 1998.

Ratujemy nasze dziedzictwo, pod red. B. Drewniewskiej-Idziak, Warszawa 1999.

rękopisów utworów literackich i muzycznych, „Bibliotekarz” 2004, nr 3, s.13-16.

Sanetra K., Format MARC 21 rekordu bibliograficznego dla dokumentu elektronicznego, Warszawa 2003.

Szocki J., Opracowanie zbiorów bibliotecznych. Zagadnienia wybrane, Wrocław 1980.

Zbierski T., Zbiory oglądowo-słuchowe w bibliotece szkolnej. Poradnik metodyczny, Warszawa 1984.

Zbiory specjalne, w: Encyklopedia wiedzy o książce, pod red. A. Birkenmajera, B. Kocowskiego, J. Trzynadlowskiego, Wrocław-Warszawa-Kraków 1971, k. 2607-2608.

 

Czytelnictwo i animacja kultury

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje wiedzę i umiejętności praktyczne z zakresu pracy z użytkownikami w różnego rodzaju bibliotekach. Słuchacze zdobywają wiadomości na temat procesów komunikacji czytelniczej oraz zagadnień, ułatwiających im organizacyjnie i merytorycznie pracę w bibliotekach.

 

Literatura

Andrzejewska J., Bibliotekarstwo szkolne. Teoria i praktyka, cz. 1: Organizacja biblioteki, cz. 2: Praca pedagogiczna biblioteki, Warszawa 1996.

Andrzejewska J., Edukacja czytelnicza i medialna, Warszawa 2003.

Batorowska H., Kamińska-Czubała B., Szkolne centrum informacji, Kraków 2002.

Biblioteka w otoczeniu społecznym, pod red. B.E. Zybert, Warszawa 2000.

Biblioterapia i czytelnictwo w środowisku osób niepełnosprawnych, pod red. B. Woźniczki-Paruzel, Toruń 2001.

Biblioterapia. Z zagadnień pomocy niepełnosprawnym użytkownikom książki, pod red. M. Fedorowicz, T. Kruszewskiego, Toruń 2005.

Borecka I., Biblioterapia w szkole podstawowej i w gimnazjum. Materiały dydaktyczne dla nauczycieli i bibliotekarzy, Wałbrzych 2002.

Borecka I., Wontorowska-Roter S., Biblioterapia w edukacji dziecka niepełnosprawnego intelektualnie, Wałbrzych 2003.

Borecka I., Z motylem w tle. O baśni w biblioterapii i terapii pedagogicznej, Walbrzych 2004.

Fedorowicz M., Człowiek niepełnosprawny w bibliotece publicznej, Toruń 2010.

Grad J., Kaczmarek U., Organizacja i upowszechnianie kultury w Polsce. Zmiany modelu, Poznań 2005.

Huczek M., Marketing organizacji non profit, Sosnowiec 2003.

Huczek M., Public relation a wizerunek biblioteki, [online], „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2004, nr 5, dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/huczek.php.

Koźmińska I., Olszewska E., Wychowanie przez czytanie, Warszawa 2011.

Książka i biblioteka w środowisku edukacyjnym, pod red. B.E. Zybert, Warszawa 2002.

Petrykowski P., Edukacja regionalna. Problemy podstawowe i otwarte, Toruń 2003.

Petrykowski P., Edukacyjne konteksty regionalizmu – stowarzyszenia społeczne, Toruń 2004.

Straus G., Czytanie książek u progu liceum, Warszawa 2002.

Straus G., Wolf K., Czytanie, kupowanie, wypożyczanie, Warszawa 2006.

Straus G., Wolf K., Wierny S., Książka na początku wieku, Warszawa 2004.

Straus Grażyna: Czytanie książek u progu liceum. Warszawa 2002

Szkoła K., Public relations w instytucjach non-profit, [online] „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2004, nr 5, dostęp dnia 4.06.2012, dokument WWW: http://ebib.oss.wroc.pl/2004/56/szkola.php.

Wojciechowski J., Czytelnictwo, Kraków 2000.

Wojciechowski J., Marketing w bibliotece, Warszawa 1993.

Wojciechowski J., Praca z użytkownikami w bibliotece, Kraków 2000.

Zając M., Promocja książki dziecięcej, Warszawa 2000.

Zawada A., O promocji biblioteki, [online] „Elektroniczny Biuletyn Informacyjny Bibliotekarzy” 2002, nr 3, dostęp dnia 4.06.1012, dokument WWW: http://ebib.oss.wroc.pl/2002/32/zawada.php.

Zybert B.E., Kultura organizacyjna w bibliotekach, Warszawa 2004.

 


 

Organizacja i zarządzanie biblioteką

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje wiedzę z zakresu organizacji i zarządzania bibliotekami. Z uwagi na szczupłe ramy czasowe pomijane są w ramach wykładu szerokie podstawy teoretyczne problemu, a omawia się konkretne zagadnienia w kontekście działania bibliotek szkolnych i naukowych. W efekcie kształcenia student zdobywa wiadomości na temat zasad organizacji tych bilbiotek oraz współczesnych koncepcji zarządzania instytucjami non profit.

 

Literatura

Biblioteka naukowa. Automatyzacja, organizacja, zarządzanie, pod red. A. Jazdona, Warszawa 1995.

Bibliotekarstwo, pod red. Z. Żmigrodzkiego, wyd. 2, Warszawa 1998.

Biblioteki naukowe w kulturze i cywilizacji. Działania i codzienność, pod red. H. Ganińskiej, Poznań 2005.

Brunka M., Prawo nie tylko dla bibliotek publicznych, „Bibliotekarz” 2006, nr 2, s. 3-7; nr 2, s. 7-12.

Davenport Th., Zarządzanie pracownikami wiedzy, Kraków 2007.

Głowacka E., Koncepcja biblioteki jako „uczącej się” organizacji, „Zagadnienia Informacji Naukowej” 1999, nr 2, s. 80-87.

Głowacka E., Studium zastosowania kompleksowego zarządzania jakością (TQM) w bibliotekarstwie i informacji naukowej, Toruń 2000.

Huczek M., Marketing organizacji non-profit, Sosnowiec 2003.

Jachym W., Próba implementacji benchmarkingu w zakresie funkcjonowania bibliotek, „Przegląd Biblioteczny” 2011, z. 1, s. 62-76.

Jakość usług bibliotecznych w społeczeństwie informacyjnym, pod red. K. Kamińskiej i B. Żołądowskiej-Król, Warszawa 2009.

Jazdon A., Outsourcing w bibliotece, „Biblioteka” 2006, nr 10, s. 103-128.

Nowak M., Lean management – nowoczesna strategia zarządzania. Propozycja dla bibliotek, „Biblioteka” 2005, nr 9, s. 75-94.

Sidor M., Jakość usług bibliotecznych, Warszawa 2005.

Sitarska A., Systemowe badanie bibliotek, Białystok 2005.

 Sójka J., Promocja w strategii marketingowej biblioteki, Poznań 1994.

Standardy biblioteczne. Wzorce i doświadczenia Unii Europejskiej, Warszawa 2003.

Wdrażanie nowoczesnych technik zarządzania w instytucjach non-profit na przykładzie biblioteki akademickiej, Kraków 1996.

Wojciechowska M., Zarządzanie zmianami w bibliotece, Warszawa 2006.

Wojciechowski J., Marketing w bibliotece, Warszawa 1993.

Wojciechowski J., Organizacja i zarządzanie w bibliotekach, Warszawa 1997.

Wołosz J., Jaka biblioteka publiczna?, Warszawa 2001.

Zarządzanie kadrami w bibliotece, pod red. J. Kamińskiej i B. Żołędowskiej-Król, Warszawa 2008.

Zarządzanie strategiczne i marketingowe w bibliotekach, Poznań 2004.

Zarządzanie w organizacjach non-profit. Strategie. Marketing, pod red. A. Chodyńskiego, I. Sochy, M. Huczka, Bielsko Biała 2001, s. 223.

Zarządzanie w warunkach społeczeństwa informacyjnego, Białystok 2002.

Zybert E.B., Kultura organizacyjna w bibliotekach, Warszawa 2004.

Żołędowska-Król B., Zarządzanie wiedzą w procesie kształtowania relacji z użytkownikiem biblioteki, „Przegląd Biblioteczny” 2009, z. 2, s. 219-226.

 

Internet w bibliotece

Efekty kształcenia

Absolwent potrafi sprawnie odnajdywać w Internecie – również w tzw. zasobach głębinowych (Deep Web) – wszelakie potrzebne informacje; dokonywać za pośrednictwem Sieci kwerend bibliotecznych; wspierać swą wiedzą użytkowników biblioteki.

 

Literatura

Biblioteki wobec nowych zadań, pod red. E. Głowackiej, Toruń 2004.

Boryczka B., Praktyczny przewodnik po Internecie dla bibliotekarzy, Bydgoszcz–Warszawa 2003.

Buckley P., Internet. Podręczny przewodnik. Wszystko, co musisz wiedzieć, tłum. K. Tryc, Warszawa 2006.

Dobrowolski Z., Franke J., W labiryncie Internetu. Poradnik nawigacji dla bibliotekarzy, Warszawa 2000.

Dobrowolski Z., Internet i biblioteka, Warszawa 1998.

Elektroniczny wizerunek biblioteki, pod red. M. Wojciechowskiej, Gdańsk 2008.

Internet w bibliotece dla dzieci i młodzieży. Od teorii do praktyki. Poradnik, pod red. G. Lewandowicz-Nosal, Warszawa 2009.

Kaiser R., Literackie spacery po Internecie, tłum. G. Zięba, Kraków 1997.

Karciarz M., Informacja w Internecie, Warszawa 2011.

Kłopotek M.A., Inteligentne wyszukiwarki internetowe, Warszawa 2001.

Ściąga dla bibliotekarzy. Strony www bibliotek, instytucji kultury, fundacji, serwisów informacyjnych, blogów i inne adresy przydatne w codziennej pracy bibliotekarza, oprac. G. Bilska, Warszawa 2011.

Śliwińska E., Internet. Skrypt dla studentów kierunków humanistycznych, Warszawa 1999.

Użytkownicy informacji elektronicznej, pod red. M. Kocójowny, Kraków 2000.

 

Literatura dla dzieci i młodzieży

Efekty kształcenia

Absolwent ma wiedzę na temat dawnej i współczesnej literatury dla dzieci i młodzieży. Uzyskuje niezbędne kwalifikacje do pracy w bibliotece szkolnej: potrafi odnaleźć informacje na temat wznowień i nowości wydawniczych; tworzyć i uzupełniać księgozbiór; doradzać młodym czytelnikom starsze i nowsze pozycje lekturowe.

 

Literatura

Adamczykowa Z., Literatura dla dzieci. Funkcje, kategorie, gatunki, Warszawa 2001.

Baluch A., Archetypy literatury dziecięcej, Kraków 1993.

Bettelheim B., Cudowne i pożyteczne. O znaczeniach i wartościach baśni, tłum. D. Danek, Warszawa 1985.

Białek J.Z., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1918-1939, wyd. 2, Warszawa 1987.

Cieślikowski J., Literatura i podkultura dziecięca, Wrocław 1975.

Cysewski K., O literaturze dla dzieci i młodzieży, Olsztyn 2001.

Kaniowska-Lewańska I., Literatura dla dzieci i młodzieży do roku 1864, Warszawa 1973.

Kowalewska D., Harry i czary-mary, czyli o wartościach edukacyjnych w cyklu powieści „Harry Potter”, Kraków 2005.

Kuliczkowska K., Literatura dla dzieci i młodzieży w latach 1864-1918, Warszawa 1983. Literatura dla dzieci i młodzieży. Teoria i krytyka, pod red. J.Z. Białka i M. Guśpiel, Kraków 1978.

Nikliborc A., Od baśni do prawdy. Szkice z dziejów literatury zachodniej dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1981.

Pacławski J., Kątny M., Literatura dla dzieci i młodzieży, wyd. 2, Kielce 1996.

Strony internetowe: Stowarzyszenie Przyjaciół Książki dla Młodych. Polska sekcja iBbY (www.ibby.pl/); Fundacja ABC XXI. Cała Polska czyta dzieciom (www.calapolskaczytadzieciom.pl/); Muzeum Książki Dzicięcej w Warszawie (www.msib.pl/biblioteki/bp/Warszawa/MKD2/Strony/default.aspx); portal Rynek Książki (www.rynek-ksiazki.pl/archiwum/ksiazka-dla-dzieci-i-mlodziezy).

W kręgu arcydzieł literatury młodzieżowej, pod red. L. Ludorowskiego, Lublin 1998.

Waksmund R., Nie tylko Robinson, czyli o oświeceniowej literaturze dla dzieci i młodzieży, Warszawa 1987.

Waksmund R., Od literatury dla dzieci do literatury dziecięcej, Wrocław 2000.

 

Seminarium dyplomowe

Efekty kształcenia

Absolwent uzyskuje poszerzoną i sfunkcjonalizowaną wiedzę nt. aparatu naukowego, zasad tworzenia bibliografii, konstruowania przypisów, reguł formatowania tekstów naukowych oraz sposobów prowadzenia kwerend bibliotecznych. Ponadto potrafi przeprowadzić analizę wybranych tematów i problemów badawczych.

 

Literatura

Ponieważ tematyka prac dyplomowych odnosi się do zagadnień omawianych na zajęciach szczegółowych z bibliografii, technologii informacyjnych, Internetu w bibliotece oraz sztuki książki – to podstawowa literatura seminarzystów jest identyczna z literaturą zalecaną do tych przedmiotów. Pozycje specjalne są podawane indywidualnie studentom wybierającym konktretne tematy badawcze z następującego zestawienia na dany rok akademicki, na przykład: symbolika barw w iluminacjach średniowiecznych modlitewników; pierwowzory graficzne iluminacji Stanisława Samostrzelnika; techniki graficzne stosowane w ilustratorstwie książkowym i ich wpływ na architekturę książki; fenomen Albrechta Dürera i jego ilustracji; Krzysztof Plantin - typograf artysta; ilustracja dla dzieci – zarys problemów badawczych; wydawnictwa dla dzieci na przykładzie wybranej oficyny (np. Zakamarki, Dwie Siostry).

 

 

  1. Określenie formy zakończenia studiów podyplomowych i uzyskania końcowego wyniku:

 

Student musi uzyskać wszystkie wymagane zaliczenia, oceny pozytywne z pięciu projektów, oceny pozytywne z trzech egzaminów oraz ocenę pozytywną pracy dyplomowej. Po spełnineniu tych wymagań otrzymuje dyplom ukończenia studiów.

 

 

  1. Plan studiów podyplomowych (wykaz przedmiotów z podziałem na semestry, informacją o liczbie godzin, fomie zjęć, zaliczenia i liczbie punktów ECTS):

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

Wykład

(liczba godzin)

Ćwiczenia / seminaria

(liczba godzin)

Laboratorium / Pracownia

(liczba godzin)

Forma zaliczenia

Punkty ECTS

1

2

3

4

5

6

7

Rok I – semestr I

1

Wstęp do nauki o bibliotece

10

 

 

zaliczenie

2

2

Bibliografia

 

10

 

wykonanie własnego projektu na ocenę

3

3

Systemy komputerowe w bibliotekach polskich

10

 

 

zaliczenie

2

4

Rynek książki

 

10

 

wykonanie własnego projektu na ocenę

3

5

Bibliotekarstwo praktyczne

 

34

 

zaliczenie

3

6

Historia książki i księgozbiorów

20

 

 

zaliczenie

2

7

Technologie informacyjne

 

 

20

zaliczenie

2

8

Problematyka współczesnej literatury i filmu światowego

30

 

 

zaliczenie

3

Rok I – semestr II

1

Bibliotekarstwo praktyczne

 

6

24

zaliczenie

3

2

Technologie informatyczne

 

 

20

wykonanie własnego projektu na ocenę

3

3

Problematyka współczesnej literatury i filmu światowego

30

 

 

egzamin

5

4

Sztuka książki

10

 

 

zaliczenie

2

5

Zbiory specjalne

10

 

 

zaliczenie

2

6

Czytelnictwo i animacja kultury

 

20

 

zaliczenie

2

Rok II – semestr III

1

Bibliotekarstwo praktyczne

 

26

 

egzamin

5

2

Czytelnictwo i animacja kultury

 

10

 

wykonanie własnego projektu na ocenę

3

3

Organizacja i zarządzanie biblioteką

10

 

 

zaliczenie

2

4

Internet w bibliotece

 

 

10

wykonanie własnego projektu na ocenę

3

5

Literatura dla dzieci i młodzieży

20

 

 

egzamin

5

6

Seminarium dyplomowe

 

10

 

praca dyplomowa na ocenę

5

 

 

Fakultatywnie, po drugim semestrze nauki studenci odbywają niepłatne praktyki zawodowe w wybranych samodzielnie (lub wskazanych przez uczelnię) bibliotekach w wymiarze od dwóch tygodni (80 godzin) do jednego miesiąca (160 godzin), co daje im dodatkowo 3-6 punktów ECTS.