Program edytorstwa naukowego na dziennych studiach drugiego stopnia filologii polskiej
 

Na studiach drugiego stopnia filologii polskiej ze specjalizacją edytorstwo naukowe można nabyć umiejętności i wiedzę polonisty, poszerzone o teoretyczne i praktyczne zagadnienia pracy wydawcy utworów literackich, zarówno literatury współczesnej, jak i literatury okresów dawniejszych. Słuchacze otrzymują niezbędną wiedzę historyczną z zakresu historii książki i bibliotek, nauk pomocniczych edytorstwa (m.in. z dziejów pisma, paleografii, bibliologii, genealogii, heraldyki i biografistyki) oraz tekstologicznej analizy rękopisów i druków. W trakcie zajęć zapoznają się z najwybitniejszymi osiągnięciami polskiego edytorstwa literackiego, z podstawowymi standardami i wymaganiami, stawianymi edycjom krytycznym. Absolwenci są przygotowani do podjęcia prac wydawniczych, obejmujących dokumentarną analizę tekstów, opracowanie tekstu głównego, sporządzanie aparatu krytycznego, przygotowanie redakcyjne publikacji (również elektronicznych). Ponadto specjalizacja przygotowuje do pracy zawodowej w instytucjach naukowych i wydawniczych zajmujących się opracowywaniem i upowszechnianiem twórczości literackiej.

 

 

 

Przedmioty w poszczególnych semestrach (godziny i punktacja)

 

I rok, (1) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Historia książki i bibliotek

30

3

x

 

 

x

2.

Nauki pomocnicze edytorstwa

15

1

x

 

x

 

3.

Estetyka książki

15

1

x

 

x

 

4.

Opracowanie redakcyjne publikacji

30

2

 

x

x

 

 Razem

90

7

3

1

3

1

 

 

I rok, (2) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Tekstologia i edytorstwo naukowe

30

3

x

 

 

x

2.

Warsztaty edytorskie (XV–XVIII w.)

30

2

 

x

x

 

3.

Biografistyka w pracy edytora

30

2

x

 

x

 

4.

Przygotowanie i dystrybucja publikacji elektronicznych

15

1

x

 

x

 

 Razem

105

8

3

1

3

1

 

 

II rok, (1) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Warsztaty edytorskie (XIX–XX w.)

30

2

 

x

 

 

2.

Projektowanie graficzne

30

2

 

warsz.

x

 

3.

Edytorstwo praktyczne

30

2

 

warsz.

x

 

4.

Organizacja i zarządzanie w wydawnictwie

15

1

x

 

x

 

 Razem

105

7

1

4

3

0

 

 

II rok, (2) semestr

 

Lp.

Nazwa przedmiotu

godz.

ECTS

wykł.

ćwicz.

zal.

egz.

1.

Warsztaty edytorskie (XIX–XX w.)

15

4

 

x

x

 

2.

Działalność wydawnicza w polskim i unijnym systemie prawnym

15

1

x

 

 

 

 Razem

30

5

1

1

1

0

 

Student zobowiązany jest do odbycia praktyki zawodowej w wydawnictwach: 2 tygodnie (40 godzin – 3 punkty ECTS). Warsztaty edytorskie kończą się zaliczeniem na stopień.

 

Łącznie 330 godzin, 30 punktów ECTS.